اعلامیه هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
هم‌میهنان بهایی باید آزاد شوند!


شش تن از اعضای محفل ملی بهاییان ایران بازداشت شده اند. در تاریخ 15 اسفند 1386 يک عضو دیگر این مجمع نیز بازداشت شده بود. بدین ترتیب همه مسئولان جامعه بهایی ایران در زندانهای جمهوری اسلامی به سر می برند. روز 31 اردیبهشت علامحسین الهام سخنگوی دولت احمدی نژاد دستگیری هم میهنان بهایی را تأیید کرد و مدعی شد این عده نه به دلایل عقیدتی، بلکه به اتهام "امنیتی" زندانی شده اند.
وارد کردن اتهام امنیتی به هم میهنان بهایی ما به نگرانی درباره امنیت جانی آنان دامن زده است. جمهوری اسلامی کارنامه ننگینی در کشتار، زندانی کردن، شکنجه و تحمیل محرومیتهای گوناگون اجتماعی به بهاییان ایران دارد. از همان روزهای انقلاب 1357 و حتی پیش از آن که حکومت مذهبی به قدرت برسد، بهاییان ایران در معرض حملات نیروهای بنیادگرای اسلامی قرار گرفتند. پس از انقلاب، این حملات رسمیت یافت و بهاییان ایران به شدت مورد پیگیرد قرار گرفتند. صدها ایرانی بهایی توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند. بسیاری از بهاییان سالها در زندان به سر بردند. اموال بسیاری از هموطنان بهایی ما مصادره شد. ده ها هزار بهایی ایرانی ناگزیر از ترک وطن خود شدند.
پس از آن که از اواسط دهه 1370 به بعد جمهوری اسلامی تحت فشار افکار عمومی جهان و برای کسب وجهه در عرصه بین المللی کوشید سرکوب جامعه بهایی ایران به صورت آشکار با ابعاد گذشته بازتاب نیابد، در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد تبلیغات ضدبهایی شدت یافته است. اکنون دشمنی با اقلیت مذهبی بهایی در ایران رو به افزایش است. علاوه بر اقدامات نهادهای دولتی علیه بهاییان، رسانه های حکومتی نیز کارزار جدیدی را علیه بهاییان آغاز کرده اند. خبرگزاری دست راستی فارس از قول فردی که "کارشناس" نامیده است خواهان آن شده است که "مردم" نیز به پیروی از حکومت علیه بهاییان اقدام کنند. این دعوت یادآور خاطرات تلخ روزهایی است که اوباش تحریک شده توسط روحانیون در شهرهای مختلف ایران به منازل هم میهنان بهایی حمله ور می شدند.
موج جدید ضدبهایی در ایران به ویژه هنگامی گسترش یافت که برخی رسانه های وابسته به جناح حاکم در ایران مسئولیت انفجار فروردین ماه در "کانون رهپویان وصال" شیراز را متوجه ایرانیان بهایی دانستند.
تنها گناه شهروندان بهایی ایران که سرکوب آنان بار دیگر شدت یافته است، داشتن باوری مذهبی به غیر از مذهب رسمی ایران است. صدها هزار ایرانی بهایی تنها به دلیل دشمنی سنتی روحانیت شیعه با آنان، نزدیک به سی سال است که از بدترین اشکال ستم و تبعیض رنج می برند.
حقوق شهروندی هم میهنان بهایی ما باید مورد حمایت گسترده نیروهای آزادیخواه ایرانی قرار گیرد که متأسفانه در سه دهه اخیر بدین مهم توجه کافی نکرده اند. امروز يکی از معیارهای وفاداری به حقوق بشر، اقدام برای دفاع از حقوق انسانی بهاییان ایران است. سازمان ما همه نیروهای سیاسی ایران را فرا می خواند که همصدا با ما خواهان آزادی فوری ایرانیان بهایی دستگیرشده و پایان دادن به موج جدید سرکوب هم میهنان بهایی ما شوند. ایرانیان بهایی باید همه حقوق شهروندی خود را بازیابند. برای تحقق این خواستها باید به نهادهای بین المللی مراجعه کرد و از دولتهای جهان خواست قطع فشارها علیه ایرانیان بهایی را از جمهوری اسلامی مطالبه کنند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
31 اردیبهشت 1387