پيام هيئت سياسي – اجرايي سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) به مراسم بزرگداشت مصدق

مصدق مظهر اراده ملي


دوستان برگزارکننده بزرگداشت نام و ياد دکتر مصدق!

هيئت سياسي – اجرايي سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)، گرامي‌داشت يکصد و بيست و سومين زادروز ماندگارترين نماد نهضت ملي مردم ايران – دکتر محمد مصدق را، که به ابتکار و همت شما سازمان يافته است ارج مي نهد و آن را پاسخي در خور به نياز سياسي امروز جامعه ايران مي داند.
در ايران کنوني، دموکراسي يک خواست همگاني، و درونمايه جنبش ملي امروزين کشوراست. جامعه ايران به پشتوانه صد سال تلاش فکري و سياسي همراه با کاميابي‌ها و ناکامي‌ها براي استقرار دموکراسي در کشور، اينک در پي برآمددهي سرنوشت‌ساز به خواست دموکراسي در قالبي همگاني و ملي است. بر يک چنين زمينه و بستري است که رجوع به نمادهاي ملي محبوب و نقش‌آفرين در تاريخ معاصر ما که در ميان آنان نام مصدق بي گمان، نامي است بي بديل، معني و مفهوم پيدا مي کند. نام مصدق، حاوي آن بار تاريخي پر ارزشي است که امروز مردم ايران براي فرارويي به يک فرداي دموکراتيک و از آنِ خود، ناچار به برگشت به آن و تغذيه از آن هستند.
در تاريخ معاصر، مصدق مظهر اراده ملي، و نماد خودباوري ايرانيان به داشتن حاکميت ملي در عين همبستگي‌شان با جهاني است که در آن قرار دارند. مصدق، ادامه‌دهنده نهضت دموکراسي‌خواهي و حکومت قانون صدر مشروطيت، و از مظاهر درخشان مخالفت با ديکتاتوري سلطنتي پهلوي‌ها است. مصدق، ميراث‌گذار برجسته شهامت مدني، اخلاق سياسي، دفاع از آزادي‌ها در شرايط مبارزه مرگ و زندگي براي استقلال، و پاسدار عدم دخالت دين در دولت است. از اين‌روست که مصدق، پرچم امروز مردم ايران در مبارزه ملي آنان براي دموکراسي و عليه استبداد فقاهتي و برگشت ديکتاتوري شاهي است. و از همين‌رو است که حتي انتخاب نامتعارف رقم يک‌صد و بيست و سومين براي بزرگداشت اين نماد ملي، انتقاد کسي را موجب نمي شود و برعکس، استقبال ملي از اين بزرگداشت را بر مي انگيزد. مصدق حلقه ارتباط سنت‌هاي نيک ديروز با ضرورت مبارزه مردم براي دموکراسي در امروز است. مردمي که، خيزش ملي براي دموکراسي را برگزيده‌اند. و آن دموکراسي که، محتوي آن بس ژرف‌تر از آنچه که صد سال و يا پنجاه سال پيش مطرح بود، و افق‌اش بس گسترده‌تر از آني که طلايه‌داران مشروطيت و يا بعدها مصدق رهگشا مي ديدند. رجعت به مصدق نه درجازدن در مصدق که پوشاندن جامه ملي است بر حرکت جامعه ما براي دموکراسي.
به باور ما برگزاري مراسمي از اين‌دست، مي تواند و بايد در خدمت گردهم‌آمدن آزادي‌خواهان ايراني و اتحاد همه آناني باشد که براي ايران، دموکراسي مي خواهند. دموکراسي نهادينه شده در قالب ساختار قدرتي که جمهوريت است و تماماً منتخب مردم و پاسخ‌گو به مردم؛ و دموکراسي اي که، به سلوک عمومي و رفتار و هنجار سياسي و فرهنگي همه جريان‌ها و نحل سياسي کشور بدل شده باشد. اين نوع مراسم، نه تنها ابزار دموکراتيک و پلورال براي هدف دموکراسي و پلوراليسم است، بلکه لزوماً بايد ميداني باشد براي تمرين و بروز فرهنگ و رفتار دموکراتيک تا که تنگ‌نظري از ميان همه ما رخت بر بندد و حذف و گزينش، جاي‌گزين پذيرش تکثّر نباشد. مصدق، عامل پيوند است و نبايد دست‌افزار تفرقه‌جويي و مايه تفرقه باشد. مصدق، به همه ايرانيان دموکرات و پاي‌بند به منافع ملي تعلق دارد. مصدق، چتر ي است که زير آن براي هر ايراني ملي و دموکرات جا است.
هيئت سياسي – اجرايي سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) بار ديگر به نام و خاطره پير ماندگار تاريخ ما – دکتر محمد مصدق – درود مي فرستد و در برابر اين نماد ملي مبارزه براي دموکراسي، بر وفاداري خود به اتحاد ملي براي هدف دموکراسي تأکيد مي کند. دست ما به سوي هر آن‌کس که داغ تاريخي شکست مصدق و مردم در ۵۰ سال پيش را بر دل، و رنج عوارض سهمگين آن را بر گرده دارد، و در همان‌حال حقانيت جنبش مصدق – مردم را پرچم و پشتوانه نبرد سرنوشت‌ساز کنوني براي دموکراسي در ايران قرار مي دهد، براي دوستي و مبارزه مشترک، گشوده است. دست هم را بفشاريم.

هيئت سياسي – اجرايي سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
٣۱ ارديبهشت ۱٣٨٤