اطلاعيه کميسيون خلق‌هاى
سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
صدور احکام جديد اعدام، براى هموطنان عربمان را محکوم ميکنيم
خواسته‌هاى مردم ساکن مناطق ملى کشورمان را
با تامين حقوق شهروندى و ملى آنان به رسميت بشناسيد


مردم ايران!

جمهورى اسلامى بار ديگر احکام اعدام چند نفر از هموطنان عربمان را صادر نموده است. اين احکام براى افرادى که در اعتراضات و درگيری‌هاى چند ماه قبل در خوزستان دستگير شده بودند. عليرغم اعتراضات سازمان‌ها و مجامع بين‌المللى و نهادهاى مدافع حقوق بشر صادر شده است..
جمهورى اسلامى در طول حيات خود نه تنها گامى براى پاسخگويى به خواسته‌هاى بر حق ملى مردم کشورمان برنداشت. بلکه هر آنجايى که مليت‌هاى ايرانى براى احقاق حقوق خود دست به اعتراض زدند. به سرکوب آنان مبادرت کرد. جمهورى اسلامى در پى تلاش‌هاى خود مبنى بر سياست ارعاب و وحشت، کماکان به بگير و ببند، زندان، شکنجه و اعدام اعتقاد دارد و اين روش را ظاهرا راه مبارزه با خواست‌هاى عادلانه و بر حق مردم ميداند.

در کردستان، مردم هر روز شاهد بسته شدن روزنامه‌ها و حمله به ارگان‌هاى مدنى و دستگير کردن و به زندان انداختن مبارزين خود هستند. و کماکان سازمان‌هاى حقوق بشرى و يا دفاترى که هنوز مورد هجوم رژيم اسلامى قرار نگرفته‌اند، بر اصل ديالوگ و دادخواهى پاى مى‌فشارند و به عنوان شهروندان اين آب و خاک خواستار هم حقوق شهروندى و هم حقوق ملى خود هستند.
در آذربايجان مردم شاهد توهين و تحقير ممتد و بى‌وقفه خود هستند و سران رژيم با به‌کارگيرى همان روش‌هاى قهر و خشونت و بند و زنجير، به استقبال مردم و خواسته‌هاى برحق آنها ميروند.

اين‌ها تنها نمونه‌هايى است که ميتوان در مناطق ملى ديگر در ايران هم شاهد بود.

در خوزستان، پيگرد و تعقيب مبارزان اين منطقه در دستور کار سران رژيم اسلامى بوده و رژيم به نابودى اين کسان کمر بسته است. و اين فکر واهى را که با کشتن و به بند کشيدن مبارزين، ميتواند خواست مردم اين منطقه را به چاره بنشيند، در سر می‌پروراند. اما تجربه نشان داده است که خواسته‌هاى خود ويژه مردمان را با زور و سرکوب نميتوان حل کرد.

ادامه چنين برخوردى با مسائل ملى و با مردم تحت ستم ملى اين مناطق، قبل از آنکه به تمکين مردم اين مناطق به خواسته‌هاى رژيم کمک بکند. مردم اين مناطق را در مبارزه براى احقاق حقوق ملى خود در اشکال مختلف مصمم مى‌کند. رژيم جمهورى اسلامى با سياست‌هاى سرکوبگرانه خود در رابطه با خواسته‌هاى مناطق ملى کشورمان، به نقار ملى کمک ميکند. به همبستگى ملى ايرانيان لطمات زيادى وارد ميکند. پيوند دادن مبارزه براى خواسته‌هاى خود ويژه مناطق ملى کشورمان با مبارزه براى دموکراسى در سراسر کشور ضامن حل دمکراتيک مسايل ملى در کشورمان است.
ما صدور احکام جديد اعدام عليه هموطنان عرب خود را شديدا محکوم ميکنيم و خواهان لغو حکم اعدام آنان هستيم. ما از تمامى سازمان‌ها و نهادهاى ايرانى و بين‌المللى ميخواهيم که با تمامى امکانات خود عليه حکم اعدام جوانان عرب کشورمان اقدام نمايند.

به باور ما، تنها راه حل مسائل ملى، ديالوگ و به رسميت شناختن حقوق اين مردم است، حقوقى که هم در کنوانسيون‌هاى بين‌المللى به رسميت شناخته شده و هم مورد قبول و پذيرش هر انسان خردمند و با منطقى است.

کميسيون خلق هاى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

١۵ ژانويه ٢٠٠۷