اطلاعيه کميسيون کارگرى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

پيگرد سنديکاهاى کارگرى و فعالان آنها را پايان دهيد!
منصور اصانلو را آزاد کنيد!

بنا به‌ گزارش‌های فعالان سنديکائى، پيگرد و اذيت و آزار فعالان و رهبران سنديکائى که‌ از زمان روى کار آمدن دولت احمدى‌نژاد شدت گرفته‌ بود، در هفته‌هاى اخير با بازداشت دوازده‌ نفر از رهبران سنديکائى در هفته‌ گذشته‌ که‌ براى شرکت در يک سمينار منطقه‌اى سازمان بين‌المللى کار به‌ شهر تبريز رفته‌ بودند، و بازداشت منصور اصانلو رئيس هيئت مديره‌ سنديکاى کارکنان شرکت واحد در روز يکشنبه‌ بيست و هشت آبان ماه‌ و تهديد و ارعاب تعداد زيادى از فعالان سنديکائى توسط ماموران امنيتى ابعاد باز هم گسترده‌ترى يافته‌ و بر شدت آن افزوده‌ شده‌ است. قبل از آن نيز سه‌ نفر از فعالان سنديکائى شهر سقز براى دومين بار به‌ دليل فعاليت کارگرى محاکمه‌ و به‌ زندان محکوم شده‌اند. مهمترين خواست کارگران و فعالان سنديکائى، عدم مانع‌تراشى مقامات دولتى و امنيتى بر سر راه‌ فعاليت آزادانه‌ سنديکاهاى کارگرى و عدم مداخله‌ دولت در امور آنهاست.
اما پاسخ دولت به‌ اين خواست بر حق که‌ مورد پشتيبانى همه‌ کارگران ايران و جهان است، همواره‌ سرکوب فعالان کارگری بوده است. با اين وجود کارگران ايران با مبارزه‌، پايدارى، هوشيارى و با به‌ ميدان آوردن سازمان‌هاى جهانى سنديکائى و سازمان بين‌المللى کار و جلب حمايت آنها از مبارزه‌ خويش توانسته‌اند روند شکل‌گيرى سنديکاهاى مستقل کارگرى در ايران را غير قابل برگشت نمايند. سرکوب سنديکاها و فعالان آنها در شرايطى توسط دولت فريبکار و سست‌بنياد احمدى‌نژاد صورت ميگيرد که‌ به‌ دليل ناتوانى در مديريت اقتصادى و سياسى و هم به‌ دليل سياست‌هاى ضد کارگرى و ضد اجتماعى‌اش با موج بى‌سابقه‌ اعتراضات کارگرى مواجه‌ گرديده‌ است. هدف از پيگرد فعالان سنديکائى و جلوگيرى از فعاليت سنديکاها توسط دولت، جلوگيرى از سازمان‌يابى اعتراضات فزاينده‌ کارگرى بر عليه‌ بى‌عدالتى، استبداد و بر عليه‌ سياست‌هاى اقتصادى ـ اجتماعى دولت است.
کميسيون کارگرى سازمان فدائيان خلق ايران ـ اکثريت، تلاش و مبارزه‌ فعالان سنديکائى را که در شرايط دشوار کنونى به‌ منظور کسب حقوق کامل سنديکائى صورت می‌پذيرد، ارج نهاده‌ و ضمن حمايت از آن، خواهان پايان دادن به‌ پيگردها، آزادى منصور اصانلو رهبر سنديکاى کارکنان شرکت واحد و ديگر فعالان کارگری و رفع موانع تشکيل و فعاليت سنديکاهاى کارگری است.

کميسيون کارگرى سازمان فدائيان خلق ايران ـ اکثريت

٣٠ آبان ماه‌ ١٣٨۵