اطلاعيه هيئت رئيسه شوراى مرکزى
پيرامون
برگزارى نخستین نشست نوبتى شوراى مرکزى
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

۱۵ و ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۶ برابر با ۵ و ۶ ماه مه ۲۰۰۷نخستين نشست نوبتى شوراى مرکزى سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) پس از کنگره‌ دهم با یک دقیقه سکوت به یاد جان‌باختگان ۳۰ فروردین ۱۳۵۴ (۷ فدائی و ۲ مجاهد تيرباران شده توسط ساواک در تپه‌های اوين) آغاز شد.
نشست با حضور اعضا و مشاورين شوراى مرکزى و رفقاى ميهمان، طی دو روز کار، به بررسى تحولات سیاسی (با تاکید ویژه بر جنبش‌های اجتماعی و نقش آن‌ها در روندهای سیاسی و اجتماعی‌ کشور)، بحث اتحادها (اتحاد چپ و رابطه با سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران)، ارزیابی از کنگره‌ دهم و چگونگی کار شورای مرکزی در دوساله‌ی آتی، و استماع گزارش از کار کمیسیون اسناد پایه‌ای‌ منتخب کنگره‌ دهم پرداخت، دو مشاور برای هیئت رسیدگی به شکایات و داوری "رشد" انتخاب کرد و بالاخره به مسائل سازمانی رسیدگی و تصمیمات ضرور در مورد آن‌ها اتخاذ نمود.
در رابطه با مسائل سیاسی، قرار شد هیئت سیاسی ـ اجرائی و هیئت رئیسه، در هم‌کاری باهم، انتشار بیانیه‌ای در زمینه‌ی سیاست‌های سازمان تا نشست آتی شورا را تدارک ببینند.

هیئت رئیسه‌ شورای مرکزی
۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۶
برابر با ۲۰ ماه مه ۲۰۰۷