شادباش نوروزی هيئت سياسی‌-‌اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)


با آرزوی سالی سرشار از گام‌های بزرگ

در راه جمهوری عرفی مردم‌سالارانه


هم‌ميهنان آزادهء ايرانی!
به نام فداييان خلق ايران(اکثریت)، نوروز را به يکايک شما شادباش می‌گوييم و آرزوی آن داريم که سال نو، سال تن‌درستی و دست‌يابی شما به آرزوهای نيک‌تان باشد.
اميد و آرزو داريم که بيداری بهاری و فراز اين بارهء چرخهء طبيعت در ما ايرانيان، همراه با فزونی گرفتن انگيزه و ارادهء آزادی‌خواهانه برای رهايی کشور از استبداد فقاهتی و برقراری يک جمهوری عرفی مردم‌سالار درمیهنمان باشد.
هم‌ميهنان!
ما در شرايطی در آستانهء سال نو ايستاده‌ايم که ميهن ما بار ديگر در مرکز توجه جهانی و در کانون فعل و انفعالاتی قرار گرفته است که می‌تواند چهره و آيندهء کشورو منطقه ما را دگرگون کند. در اين شرايط انديشه و کردار سياسی بخردانهء همهء ما آزادی‌خواهان ايرانی می‌تواند و بايد نقشی تعيين‌کننده و مثبت در راستای دفع مخاطرات درونی و بيرونی دست به گريبان کشور ايفا کند.
سه مولفهء تعقل، اراده و اقدام ملی مورد نياز برای سمت دادن به تغيير و تحولات کشور در راستای در دست گرفتن سرنوشت آن از سوی مردم، تنها در صورتی موثر خواهد شد که تلاش‌های جداگانه و پراکندهء ميهن‌دوستان آزادی‌خواه ايرانی در راه برپايی جمهوری استوار بر سکولاریسم ،مردم‌سالاری و حقوق بشر، سمت و سویی واحد گيرد.
همهء ما کوشندگان اين راه مشترک چاره‌ای جز اين پيکار هم‌سو نخواهيم داشت، هر گاه عزم واقع‌بينانه و عينی در راه اين راه‌برد مردم‌سالارانه ترسيم‌کنندهء فعاليت‌های ما باشد. اگر چه با خرسندی شاهد آنيم که اين انديشه در ميان همهء ما نضجی روزافزون می‌گيرد،اما نبايد نگرانی خودراازاینکه پيش‌رفت‌های هر چند چشم‌گير در اين جهت، هنوز به شکل‌دهی يک جايگزين فراگير جمهوری‌خواه در برابر استبداد دينی حاکم فرانروییده است ،پنهان بداریم.
امید که سال پيش رو، سال تحقق اين فرارويی و سال برآمد متحد ما جمهوری‌خواهان باشد. ما به سهم خود اين مهم را درسال ۱٣٨٤ نیزکماکان در دستور روز فعاليت خود قرار خواهيم داد و همهء توان و نيروی خود را در اين راه متمرکز خواهيم کرد.
رفقا و دوستان هم‌رزم جمهوری‌خواه!
در آستانهء نوروز باستانی،ما فداییان خلق (اکثریت)، بار ديگر آمادگی خود برای استقبال ازهر تمايل و آمادگی برای پيکار مشترک در راه بهروزی و رفاه ايرانی و سرفرازی ايران را اعلام می‌کنیم و همه همراهان دراز مدت خود رابه ژرفا بخشيدن به پيوندهای متقابل برای تدارک پيکاری بلندمدت‌تر در راه تامين و تثبيت صلح، آزادی، مردم‌سالاری، رفاه و عدالت فرامی‌خوانيم. دست ما برای فشردن دست‌های شما آماده است.
ايرانيان!
ما بی‌صبرانه آن روز را به انتظار نشسته‌ايم که همهء ما ايرانيان از هر ملیت ،باور و جنسيت به شادی برآورده شدن آرزوی ديرينه‌مان در پايان دادن به استبداد، به جشن و پايکوبی برخيزيم وهر کوی و برزن ميهن‌مان را مالامال از هلهله‌های شادی ببینیم. اين روز خواهد آمد و همهء ما اين روز بزرگ را خواهيم ديد. شاه‌مهرهء اين پيروزی عظيم در دستان متحد ماست. بگذار سال پيش رو، سال کامیابی های فزونتر در اين راه باشد.
نوروزتان پيروز، هر روزتان نوروز

هيئت سياسی‌-‌اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
شنبه، ٢٩ اسفند ماه ۱٣٨٣ هجری خورشيدی