اطلاعيه کميسيون خلق‌هاى
سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
در حمايت از اعتصاب غذا در کردستانبر اساس اطلاعيه دبيرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، مردم کردستان به عنوان اعتراض به سياست‌هاى رژيم جمهورى اسلامى ايران و اعتراض به تشديد فشارهاى سياسى، موج گسترده بازداشت‌هاى اخير، روند نامطلوب رويه قضايى، نقض سيستماتيک حقوق بشر و تدوام پايمال کردن حقوق مردم کردستان، به روزه سياسى جمعى از تاريخ ٢٨ دى ماه به مدت ٣ روز که مورد استقبال عمومى مردم کردستان قرار گرفته است، دست زدند.

ما ضمن حمايت از اين حرکت اعتراضى و با محکوم کردن نقض حقوق بشر در ايران به‌ويژه در کردستان، از همه هموطنان انتظار داريم که در اين اعتراض همگانى و مدنى، مردم کردستان را براى دستيابى به حقوقشان يارى دهند و با پشتيبانى از اعتراض مردم کردستان، صداى مردم ايران را هرچه رساتر در اعتراض به نقض حقوق بشر در کشورمان به گوش جهانيان برساندند..

ما از اعتراض مردم کردستان ايران، به سياست‌هاى رژيم جمهورى اسلامى در رابطه با دستگيرى روزنامه‌نگاران، فعالان سياسى و مدنى حمايت ميکنيم. خواستار آزادى بدون قيد و شرط تمامى زندانيان سياسى و مدنى در کردستان هستيم.

ما از تمامى سازمان‌هاى بين‌المللى مدافع حقوق بشر و از تمامى نيروهاى آزاديخواه و دمکرات ايران ميخواهيم که همصدا با مردم کردستان به نقض خشن حقوق بشر در کردستان اعتراض بکنند و از هر طريقى که ميتوانند، با فشار آوردن به جمهورى اسلامى، سران رژيم را به آزادى زندانيان سياسى و عدم نقض حقوق بشر در کردستان وادار نمايند.

پاينده باد رزم مردم کردستان
زنده باد آزادى

کميسيون خلق هاى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
جمعه ٢۹ دى ماه ١٣٨۵ برابر با ١۹ ژانويه ٢٠٠۷