اطلاعيه هيئت سياسی - اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

نتيجه انتخابات ضد دمکراتيک، همچون خود آن مردود است!

در پی اعلام نتيجه انتخابات حکومتي، مسئولان جمهوری اسلامی کارزار گسترده ای پيرامون مشارکت وسيع مردم راه انداخته اند و می کوشند از آن برای چهره آرايی خود بهره بر گيرند. اين در حاليست که ترديدها نسبت به برگزاری سالم انتخابات در چارچوب موازين قانونی خود جمهوری اسلامی و اعتراضات به عدم سلامت صندوق های راي، از سوی برخی از کانديداها نيز بيان می شود. هيئت سياسی – اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)، در لحظه حاضر تصريح چند نکته پيرامون اين انتخابات ضد دموکراتيک را ضرور می داند:
۱. جدا از اين که ابعاد اعمال نفوذ و تقلب در اين انتخابات تا چه ميزان بوده باشد، در هر حال سلامت آن زير سوال قرار دارد و اين، نتيجه ناگزير انتخاباتی است که تدارک و اجرای آن خارج از کنترل دموکراتيک جامعه بوده است. تمهيدات حکومت و جناح بندی های آن برای اخذ رای بخش های مختلف جامعه، به هيچ وجه نافی واقعيت اعمال نفوذ ها و تقلب ها نيست.
٢. برخلاف القائات جمهوری اسلامی که گويا سياست تحريم اين انتخابات ضددموکراتيک ناکام بوده است، سياست تحريم اساسا مشی و چهره سياسی آن بخش از جامعه است که راه تحول دموکراتيک در جامعه را نه از طريق انتخابات ضد دموکراتيک و رفرم های درون ساختاری قدرت حاکم که از راه تغيير اين ساختار با اتکا به رای آزادانه و دموکراتيک شهروندان می داند.
٣. همان گونه که ما پيش از انتخابات ضددموکراتيک اعلام داشته بوديم، نتيجه اين انتخابات را همانند خود آن رد می کنيم و رئيس جمهوری چنين انتخاباتی را حاصل تحميل حکومت بر جامعه می شناسيم.
٤. ما حق آقای معين و هر کانديدای معترض ديگر می دانيم که اعتراضات خود به فعل و انفعالات مشکوکی را که توسط نظاميان و بسيجی ها در حوزه های رای گيری صورت گرفته است، پيگيری کنند و در دفاع از اين حق، اعلام می داريم که مخالفت صريح با هرگونه اعمال ضد دمکراتيک در کشور و بسيج اعتراضات مردم عليه منشاءو کانون های چنين اعمالی، حداقل گامی است که انتظار می رود، بردارند

هيئت سياسی – اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
بيست و نهم خرداد ماه يک هزار و سيصد و هشتاد و چهار شمسی