اعلامیه گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
از مبارزات و مطالبات کارگران هفت تپه حمایت می‌کنیم!


بنابه گزارش‌های منتشره علیرغم بازداشت، مجروح و مضروب کردن تعدادی از کارگران نیشکر هفت تپه در روزهای گذشته و ادامه تهدیدات نیروهای انتظامی و امنیتی، کارکنان حق طلب و دلیر نیشکر هفت تپه به اتفاق خانواده های خود در سیزدهمین روز اعتراضات خود دست به یک تظاهرات خیابانی بزرگ در شهر شوش زدند. بازاریان، جوانان و گروه های اجتماعی دیگر نیز، که بحران در کارخانه نیشکر هفت تپه منافع آنان را نیز در معرض تهدید قرار داده است، با بستن مغازه ها و تعطیل کردن کار به کارگران اعتصابی پیوستند و به همراه آنان علیه سیاستهای دولت شعار دادند. "کارگر می میرد، ذلت نمی پذیرد"، "مدعی عدالت، خجالت خجالت"، "سندیکای کارگری حق مسلم ماست"، "کارگر زندانی آزاد باید گردد"، "کارگران ایران، حمایت حمایت"، مهترین شعارهای تظاهرات کارگران و مردم شوش در تظاهرات7 هزار نفره امروز بود.
ماموران انتظامی و امنیتی به فرمان مقامات حکومتی که پاسخی جز سرکوب و زندان به مطالبات مردم و مشکلات جامعه ندارند، این بار نیز به صفوف تظاهرات مردمی شهر شوش هجوم آورند و تعدادی از شرکت کنندگان در تظاهرات امروز را مجروح کردند.
ادامه بحران نیشکر هفت تپه، عدم توانائی حکومت در حل این بحران و تداوم و گسترش اعتراضات کارگران گرسنه که عدم دریافت حقوق اندک ایشان و گرانی سرسام آور مایحتاج عمومی تحمل آنان را به سر آورده است، و پیوستن مردم به کارگران گسترش نارضایتی از حکومت و مخالفت با آن در سایر شهرهای ایران، نشان از آغاز تغییرات و تحولات اجتناب ناپذیر در آینده نزدیک است.
حکومت به عبث می کوشد با گسترش باز هم بیشتر سرکوبهای خشونتبار و نمایش اعدامهای خیابانی از تغییر و تحولات پیش روی جلوگیری کند. در چنین شرایطی تداوم اعتراضات کارگری برای رسیدن به مطالبات صنفی کارگران و در هم شکستن اختناق که از موانع عمده رسیدن کارگران به مطالبات صنفی آنها است، از اهمیت تاریخی برخوردار است.
کارگران شوش با تداوم مبارزات خود و با جلب حمایت گروه های اجتماعی این شهر که تظاهرات گسترده و اختناق شکنانه امروز تجلی آن است، راه درست رسیدن به پیروزی را یافته و آن را به کار گرفته اند. این راهی است که باید در سایر نقاط ایران نیز به کار گرفته شود تا کارگران بتوانند هم به مطالبات خود برسند و هم اختناق را در هم بشکنند. راه دیگری جز مبارزه متحد کارگران و سایر گروه های اجتماعی که وضعیت جامعه منافع آنها را با یکدیگر گره زده است و برای مقابله با استبداد، سرکوب، گرسنگی و فقر، بحران اقتصادی و ایجاد شرایط لازم برای دگرگونیهای اساسی در مقابل مردم وجود ندارد.
ما ضمن حمایت از مطالبات حق طلبانه کارگران نیشکر هفت تپه و تداوم مبارزات آنها برای رسیدن به حقوق خود، حمله و بازداشت تظاهرکنندگان در شهر شوش توسط حکومت را قویاً تقبیح و محکوم می کنیم.
ما خواهان پایان دادن به این گونه اعمال و رسیدگی به مطالبات کارگران و رفع مشکلات موسسه نیشکر هفت تپه هستیم.

زنده باد همبستگی کارگران و مردم شهر شوش.
گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
29 اردیبهشت 1387