اطلاعيه گروه کار خلقهاى سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

توهين و اهانت به هموطنان ترک‌زبانمان را محکوم مى‌کنيم!


روزنامه ايران در روز ٢٢ ارديبهشت ماه سال ١٣٨۵ طى مطلبى با عنوان "راه مبارزه با سوسکها"، سوسکها را موجوداتى کثيف و زبان نفهم توصيف مى‌کند و در کنار همين مطلب، کاريکاتورى را نشان مى‌دهد که در آن ترکها به سوسک تشبيه شده‌اند.
اين مطلب روزنامه ايران- ارگان خبرگزارى جمهورى اسلامى ايران- به حق موجى از اعتراضات را در بين اقشار مختلف شهرهاى آذرى نشين ايران موجب شده است. در پى اعتراضات ترک‌زبانان کشورمان، اين روزنامه طى مطلبى با عنوان "حرمت ايرانى“ بابت چاپ و انتشار اين مطلب از ترک زبانان کشورمان پوزش خواسته است.
از نظر ما در کشورمان ايران که مليت‌هاى گوناگونى در همپيوندى تاريخى و فرهنگى با همديگر زندگى مى‌کنند، مليتهاى غير فارس زبان سالهاى متمادى است که از نابرابرى حقوقى در عرصه فرهنگى و سياسى رنج مى‌برند.آنها در مقابله با انواع تبعيضاتى که عليه آنان اعمال مى‌شود و نيز براى برابر حقوقى خود در تمامى عرصه‌هاى سياسى، فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى در ايرانى واحد، آزاد و دموکراتيک مبارزه مى‌کنند. مبارزه مليت‌هاى ايرانى براى احقاق حقوق ملى خود يک مبارزه دموکراتيک است که با مبارزه سراسرى مردم ايران براى استقرار دموکراسى در کشورمان پيوندى تنگاتنگ دارد. از همين رو دفاع تمامى روشنفکران، نهادها، احزاب و سازمانهاى دموکراتيک از خواسته‌هاى ملى خلقهاى ايران، وظيفه تعطيل ناپذير آنان در مبارزه براى امر دموکراسى در کشور است.
کارنامه جمهورى اسلامى، با انواع برخوردهاى سرکوبگرانه و توهين آميزايادى و سخنگويان آن عليه مليت‌هاى ايرانى همراه است و اين حکومت به خواسته هاى آنها حتى در چارچوب قانون اساسى خود نيز پاسخ نداده است. در مقابل اما،نيروها،جريان ها و افرادى زير چتر اين حکومت با طبيعى پنداشتن امر توهين به مليتهاى ايرانى تمايلات شونيستى و عظمت‌طلبى خود را به جولان در مى‌آورند و پيوسته به نقار ملى در کشور دامن مى‌زنند. هرچند روزنامه ايران زير فشار افکار عمومى ترکهاى ايران عقب‌نشينى کرده و از ترک زبانان کشورمان بابت آن مطلب پوزش خواسته است اما ريشه اين برخوردها را بايد در نوع نگرش جمهورى اسلامى و شونيستهاى عظمت‌طلب ايران در قبال خواسته‌هاى مليتهاى ايرانى جستجو کرد.
سازمان ما که همواره از برابر حقوقى تمامى مليتهاى ساکن ايران دفاع کرده است و براى حل مسئله ملى در يک ايرانى آزاد و دموکراتيک و فدرال مبارزه مى کند، بار ديگر تصريح مى دارد که برخوردهاى نابرابر و تبعيض‌آميز با مليتهاى ايرانى به نقار ملى دامن زده و احساس بيگانگى را در بين مليتهاى ساکن ايران افزايش مى دهد.در برابر اين برخوردهاى غير مسئولانه و ضد دموکراتيک،بايد از همپيوندى هاى تاريخى و فرهنگى همه شهروندان ايران دفاع کرد که لازمه آن نيز تلاش و مبارزه براى احقاق حقوق ملى خلقهاى ايران و در همين راستا تقويت روحيه همبستگى و تعلق داشتن کشور به همه مليتهاى ايران در ايرانى واحد، آزاد ودموکراتيک است.
ما انتشار مطلب توهين آميز در روزنامه ايران- ارگان خبرگزارى جمهورى اسلامى- را عليه ترک زبانان ايران محکوم مى کنيم واين اقدام را در خدمت تقويت افکار شونيستى و نژاد پرستانه مى دانيم. ما بار ديگر هشدار مى دهيم که اقدامات موهنى از اين دست و موارد نظير آن بستر ساز تفرقه ملى و تدارک عوارض فاجعه بار آنها در کشورمان است.

گروه کار خلقهاى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
بيست و نهم ارديبهشت ماه ١٣٨۵