اطلاعيه مشترک چهار حزب و سازمان اپوزيسيون:

تظاهرات مردم عليه سرکوب در کردستان

در پی تيراندازی ماموران رژيم و کشته شدن کمال اسفرين فرزند قادر مشهور به شوانه در روز شنبه 18 تير ماه، شهر مهاباد از 19 تير ماه تا کنون شاهد اوج گيری حرکات اعتراضی مردم اين شهر عليه اين جنايت و اجحافات و بی عدالتی ها و سياستهای سرکوب گرانه جمهوری اسلامی بوده است. در جريان اين اعتراضات تعداد زيادی دستگير و دهها تن زخمی شده اند. شهر مهاباد از روال عادی زندگی خارج شده و بيشتر مغازه ها به حالت تعطيل در آمده است. مردم محلات کوی زيبا، باغ شايگان، پشت تپه، ميدان استقلال، فلکه شهرداری و ..... با آتش زدن لاستيک و شعار عليه رژيم به مقابله با نيروهای سرکوبگر پرداخته اند. با اوج گيری اعتراضات مردم، مقامات رژيم نيز بر دامنه خشونت و سرکوب خود شدت بخشيده اند.
تداوم اعتراض و مقاومت مردم در شهر مهاباد، گسترش مبارزه در ديگر شهرهای کردستان را دامن زده است. مردم شهرهای پيرانشهر، بوکان، سردشت و مريوان به پشتيبانی از مردم بی دفاع مهاباد دست به اعتراض زده اند. هزاران نفر ازمردم پيرانشهر از ديشب 28 تير ماه ساعت 30/6 بعدازظهربه خيابان ها آمده اند و هم اکنون تظاهرات ادامه دارد. نيروهای سرکوبگراز گاز اشک آور و تفنگ های ساچمه ای برای سرکوب مردم استفاده می کنند. درشهر بوکان عملا حکومت نظامی اعلام شده است و از رفت و آمد مردم جلوگيری می کنند. در شهرهای سردشت و مريوان مردم هم اکنون در حال تظاهرات هستند.
طبق آخرين خبرها در مهاباد بيش از 50 نفر زخمی و حدود 200 تن دستگير شده اند. اغلب زخمی ها در خانه ها بستری شده اند.
ما ضمن محکوم کردن سياست سرکوبگرانه رژيم در کردستان، از اعتراضات مردم برای دستيابی به خواسته های عادلانه شان پشتيبانی کرده اعلام می داريم که راه خاموش کردن اين اعتراضات، تن سپردن به خواسته های به حق و عادلانه مردم کردستان به ويژه پايان دادن به ستم ملی است. و اين نيز ازظرفيت حکومت قرون وسطائی جمهوری اسلامی خارج است . اين رژيم نشان داده است که استعدادی برای پاسخگوئی به خواسته های مردم ندارد. تنها مبارزه متحد مردم می تواند اين حکومت را به عقب نشينی وادار نمايد.

حزب دموکرات کردستان ايران
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران( اکثريت)
کومه له- سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران
٢٨ تير ١٣٨۴ – ١۹ ژوئيه ٢٠٠۵