اطلاعيه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)

به دستگيري دانشجويان پايان دهيد!
١۵ دانشجوی ربوده شده دانشگاه بابل را آزاد کنيد!


بامداد روز دوشنبه نيروهاي لباس شخصي وارد دانشگاه بابل شده، ١۵ تن از دانشجويان را مورد ضرب و شتم قرار داده و آنها را ربوده اند. لباس شخصی ها در عين حال با يورش به خانه های دانشجوئی به بازداشت تعداد ديگری از دانشجويان دست يازيده اند.
چند روز پيش ماموران امنيتی در مقابل در ورودی دانشگاه بابل، بيژن صباغ را که از اعضاي انجمن اسلامي دانشگاه مازندران است، بازداشت کردند. همان روز افراد لباس شخصی با همراهی انتظامات دانشگاه با ورود به محوطه دانشگاه قصد داشتند سه تن از دانشجويان را دستگير کنند که با مقاومت دانشجويان موفق به دستگيری آنها نشدند. بدنبال آن ٣٠٠ تن از دانشجويان در اعتراض به بازداشت بيژن صباغ کلاسهای درس را تعطيل و در مقابل ساختمان دفتر رئيس دانشگاه تجمع نموده و سه تن از دانشجويان در اعتراض به عدم امنيت و فضای رعب و وحشت در دانشگاه دست به تحصن و اعتصاب غذا زدند.
هجوم بدانشگاه بابل و ربودن دانشجويان بدنبال سخنان وزير اطلاعات صورت ميگيرد که در آن جنبش دانشجوئی و زنان را جریانات براندازی نرم ناميد. همزمان با ربودن دانشجويان اعلام شد که دیوان عالی کشور حکم تبرئه عاملان قتل های محفلی کرمان را تایید کرد.
جمهوری اسلامی از يکسو قاتلين محفل کرمانی را که بطرز وحشتناکی 2 زن و سه مرد را کشته اند، تبرئه ميکند و از سوی ديگر اعتراضات دانشجويان و تجمعات زنان و جمع کردن امضا توسط فعالين جنبش زنان را "براندازی نظام" قلمداد ميکند.

دانشجويان عزيز!
ربودن دانشجويان دانشگاه بابل، بار ديگر نشان داد که گردانندگان حکومت با سرکوب اعتراضات دانشجوئی و با دستگيری فعالين جنبش دانشجوئی، ميخواهند صدای دانشجو را خاموش و فضای سنگين اختناق را بر دانشگاههای کشور حاکم سازند.
براى مقابله با سركوب و تحميل فضاى سنگين اختناق بر دانشگاه‌ها، ضرورى است كه برسرخواسته‌هاى حداقل دمكراتيك ميان دانشجويان و تشكل هاي آنها توافق صورت گيرد. در ماههای گذشته نشانه‌هائی از چنين توافق مشاهده شده است. بايد اين روند را تقويت کرد.
شما با گسترش ارتباط و تكيه بر بدنه دانشجوئى قادر خواهيد شد به مقابله با سياست سرکوب حکومت، لباس شخصي ها و دستگاه‌هاى عريض و طويل امنيتى و اطلاعاتى حكومت برخيزيد. با اقدام مشترك ميان نحله‌هاى مختلف دانشجوئى ميتوان و بايد از ابعاد فشارها، محدوديت‌ها و موانعى که جريان حاکم ايجاد مى‌کند، کاست.

نيروهای آزاديخواه کشور!
از مقاومت جنبش دانشجوئی در مقابل افزايش سرکوبها پشتيبانی کنيم و يکصدا خواهان آزادی بدون قيد و شرط دانشجويان ربوده شده‌ و خارج شدن هرچه سريع تر نيروهای امنيتی، اطلاعاتی و حراستی از محيط دانشگاه شويم. ارگان هاي امنيتی و انتظامی جمهوری اسلامی با دستگيری فعالين دانشجوئی، زنان، كارگری و معلمان تحت اتهام "براندازی نرم"، در صدد خفه کردن جنبش های اجتماعی برآمده اند. نبايد اجازه داد که جمهوری اسلامی بر ابعاد سرکوب خود بيافزايد و برنامه خود را عملی سازد.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)
٢٨ فروردين ۱٣٨۶