توضيح دبيرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

پيرامون مطلب "پاره‌ای از حقيقت ، حقيقت نيست"


در سايت اخبار روز و کارآنلاين مطلبی با عنوان "پاره ای از حقيقت، حقيقت نيست" به قلم رفيق فريدون احمدی درج شده است. او در اين مطلب به يکی از مصوبات شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) اشاره کرده و نوشته است: "کمیسیونی که چند سال پیش تحت عنوان "کمیسیون بررسی عملکرد رهبری" تشکیل شد و می بایست به بررسی عملکرد افراد و ارگانهای مسئول در سالهای ۶۲-۵۹، علل و عوامل ضربات سال ۶۵ و به موضوع دوران اقامت رهبری سازمان در اتحاد شوروی بپردازد، بعد تر به "کمیسیون ثبت عملکرد رهبری" تغییرنام و وظیفه داده شد و اخیرا نیز وظیفه جمع آوری اسناد به آن واگذار شده است."
متاسفانه رفيق احمدی بدون مراجعه به قرار مصوب شورای مرکزی و ارگانهای مربوطه، گزارش نادقيقی از مصوبات شورای مرکزی را در بيرون از سازمان منتشر کرده است. لازم به توضيح است که:

1 - شورای مرکزی مطابق قرار مصوبه، وظيفه کميسيون را در زمان تشکيل آن بدين صورت مشخص کرده بود:" وظيفه کميسيون در اين مرحله تا کنگره، جمع آوری و دسته بندی اطلاعات ثبت شده و نشده در مورد تصميم و عملکرد رهبری است" (به نقل از قرار مصوبه جلسه شورای مرکزی در تاريخ 2004.10.24). شورای مرکزی وظيفه ای را که نويسنده به آن اشاره مي کند، به کميسيون محول نکرده بود.

2 - رفيق فريدون احمدی در آن دوره عضو شورای مرکزی سازمان بود و به قرار مبنی بر: "جمع آوری و دسته بندی اطلاعات ثبت شده و نشده در مورد تصميم و عملکرد رهبری" رای مثبت داده بود و از جانب وی هم قراری مبنی بر بررسی عملکرد افراد و ارگانهای مسئول در سالهای ۶۲-۵۹ و علل و عوامل ضربات سال 1365 به اجلاس شورای مرکزی ارائه نشده بود.

3 - از آن زمان تا کنون تغييری در وظيفه قبلی کميسيون صورت نگرفته است، بلکه جمع آوری اسناد سازمان از کنگره اول تا کنگره دهم به وظايف اين کميسيون افزوده شده است.

4 - رفيق احمدی در نوشته اش نسبت به "اسناد منتشر نشده" و "امانتداری" و صلاحيت نگهداری از آن اسناد و امکان دسترسی به آنها ابراز نگرانی کرده و سند مصوبه کنگره نخست سازمان در "بررسی اجمالی خطاهای سازمان ..." را ضميمه نوشته خود کرده است. شايان ذکر است که همين سند بيش از يک دهه است که برروی سايت سازمان قرار گرفته و همگان به آن امکان دسترسی دارند.

دبيرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
27 فروردين سال 1387 (15 آوريل سال 2007)