اطلاعيه برگزاری‌ى کنگره دهم
سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)


هم ميهنان گرامى!
هيئت رئيسه شوراى مرکزى سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) باطلاع ميرساند که دهمين کنگره‌ى سازمان روز ۱۹ بهمن ۱۳۸۵، در سى و ششمين سال‌روز بنيانگذارى سازمان، آغاز و روز ۲۲ بهمن ۱۳۸۵، در بيست‌و‌هشتمين سال‌روز انقلاب بهمن، پايان خواهد يافت.

موارد پيش‌نهادی‌ى شوراى مرکزى براى دستور كار کنگره عبارتند از:
۱ – سند سياسى با تاكيد ويژه بر تدقيق سياست اتحادهاى سياسی‌ى سازمان،
۲ – تنظيم ضوابط مناسبات و تعهدات در سازمان و تدقيقات ضرور اساسنامه‌اى، به‌شمول تدقيقات ضرور و عاجل در ساختار و شيوه‌ى انتخاب شوراى مرکزى.
بديهى است کنگره‌ى دهم، مانند ديگر کنگره‌هاى سازمان، انتخاب شوراى مرکزى و انتخاب هيئت رسيدگى به شکايات و داورى را نيز در برنامه‌ى خود دارد. در ضمن شوراى مرکزى اعلام کرده است، موارد پيش‌نهادی‌ى احتمالی‌ى ديگر براى قرار گرفتن در دستور کار کنگره مورد بررسى قرار خواهند گرفت.

اکنون ارگان‌هاى مرکزی‌ى سازمان خود را موظف می‌دانند بيش‌ترين كوشش خود را در ۲ ماه باقى مانده تا زمان برگزاری‌ى کنگره، در خدمت برگزاری‌ى هرچه پربارتر کنگره‌ى دهم سازمان متمركز كنند. ما اميدواريم تقارن آغاز کنگره‌ى دهم سازمان با ۱۹ بهمن، آغاز نمادين فعاليت سازمان‌يافته‌ى جنبش فدائيان، و تقارن پايان اين کنگره با ۲۲ بهمن، نشانه‌هاى اميدبرانگيزى باشند از دوره‌ى بسيار پربارترى از برآمد فدائيان خلق ايران در راه صلح، آزادى، دمکراسى، عدالت اجتماعى و سوسياليسم، و آغاز ديگرى باشد در راه موثرتر واقع شدن فعاليت فدائيان در مبارزه براى بهروزی‌ى مردم ايران.

از همه‌ى صاحب‌نظران و فعالان سياسى و همه‌ى رفقا و دوست‌داران سازمان، تقاضا داريم در فرصت باقى مانده، با فرستادن پيش‌نهادهاى خود، ما را در راستاى برگزاری‌ى پربارتر کنگره‌ى دهم يارى دهند.


بادرود و آرزوهاى نيک!
هيئت رئيسه شوراى مرکزى سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
۲۶ آذر ۱۳۸۵
برابر با
۱۷ دسامبر ۲۰۰۶