اعلاميه مشترک چهار حزب و سازمان سياسی

براى آزادى رامين جهانبگلو مبارزه کنيم!


يورش حکومت جمهورى اسلامى براى " پاک‌سازى“ مخالفان و سرکوب آزاديخواهان ايران در هفته‌هاى اخير فراز تازه‌اى گرفته است. دستگيرى غيرمنتظره رامين جهانبگلو استاد دانشگاه تورنتو کانادا، پژوهشگر واز چهره‌هاى شناخته‌شده روشنفکران سکولار ايران يکى از تازه‌ترين نمونه‌هاى تهاجم سازمان‌يافته حکومت عليه دگرانديشان و مخالفان سياسى است.
رامين جهانبگلو سه هفته پيش در حال بازگشت به ايران در فرودگاه مهرآباد تهران دستگير شد و به زندان اوين منتقل گرديد. مقامات جمهورى اسلامى که در نخستين روزهاى دستگيرى نمى‌خواستند خبر بازداشت وى را تائيد کنند، سرانجام بر اثرفشار اعتراضات در داخل و خارج از کشور اعلام کردند که جهانبگلو به اتهام "ارتباط با بيگانگان" دستگير شده است. اتهام بى پايه‌اى که به دليل تکرار بيش از حد، چنان فرسوده شده است که اکنون ديگر مايه استهزاء و تمسخر همگان شده است.
سردمداران حکومت اسلامى طى اين ٢۷ سال، هر بار که يک مخالف و دگرانديشى را دستگير کرده‌اند همين اتهام را به وى نسبت داده‌اند و مزورانه تلاش کرده‌اند مخالفت مردم را با اين ترفندها خنثى سازند و رابطه اسيران در بند را با جامعه قطع کنند. اما در فاصله دو هفته آزاديخواهان در داخل و خارج از کشور از نحله‌هاى فکرى متفاوت با انتشار اطلاعيه و اعلاميه اقدام سرکوبگرانه جمهورى اسلامى را محکوم کرده‌اند و به رژيم نشان داده‌اند که دوران گروگان‌گيرى و رعب‌آفرينى سپرى شده و کسى در برابر تجاوز به حقوق شهروندان و سرکوب آزادى سکوت نمى‌کند.
ما ضمن محکوم کردن اين اقدام سرکوبگرانه اعلام مى‌کنيم که اين اعتراضات، تنها اعتراض به دستگيرى جهانبگلو نيست. اعتراض عليه ادامه بازداشت منصور اسانلو و فعالان جنبش کارگرى است. اعتراض به سرکوب دانشجويان و احکام صادره عليه چهره‌هاى مبارز جنبش دانشجويى است. اعتراض به اعمال قهر و خشونت در مناطق ملى و سرکوب خواسته‌هاى به حق و دمکراتيک آنان است. اعتراض عليه سرکوب زنان و حقوق اهل قلم است.
دفاع ما از آزادى جهانبگلو، منصور اسانلو، ناصر زرافشان و همه زندانيان سياسى، دفاع از حق شهروندى، دفاع از حق آزادى بيان وانديشه و پاسخ به وظيفه‌اى است که به عنوان يک شهروند، انسان آزاده، حزب وسازمانى که در راه استقرار دمکراسى در کشور مبارزه مى‌کند بر عهده داريم و در اين راه همه آزاديخواهان را به همراهى و همگامى دعوت مى‌کنيم.

حزب دموکرات کردستان ايران
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
کو مه له- سازمان انقلابى زحمتکشان کردستان ايران

٢۶ ارديبهشت ١٣٨۵ برابر ١۶ ماه مه ٢٠٠۶