اعلاميه مشترک چهار حزب و سازمان سياسی

در اجتماعات همبستگى با کارگران ايران
فعالانه شرکت کنيم!

ايرانيان آزاده!
روزچهارشنبه ١۵ فوريه را کنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى آزاد کارگرى و فدراسيون اتحاديه هاى جهانى، روز همبستگى با کارگران ايران اعلام کرده اند و از همه اتحاديه ها، کارگران و فعالان جنبش کارگرى جهان خواسته اند در اين روز با ا جتماع در برابر سفارت جمهورى اسلامى و يا وزارت کشور خود، از مطالبات کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه مبنى بر:
- به رسميت شناختن حق تشکل مستقل کارگران در ايران
- آزادى منصور اسانلو و کليه دستگير شدگان سنديکاى کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى تهران
- به رسميت شناختن حق قرارداد دسته جمعى
- پذيرش حق داشتن سنديکا از طرف مديريت شرکت واحد
- پرداخت دستمزدهاى عقب افتاده کليه کارگران و اعضاى سنديکا
پشتيبانى کنند.
در تهران همزمان با روز جهانى همبستگى با کارگران ايران، کارگران شرکت واحد قصد دارند با اجتماع در برابر مجلس شوراى اسلامى بر پيگيرى خواسته خود مبنى بر بازگشت به کار کارگران آزاد شده و مطالبات قبلى خود که به برگزارى اعتصاب منجر شد، تاکيد کنند.هنوز شمارى از کارگرانى که در اين اعتصاب دستگير شدند در زندان هستند و صد ها تن از آنان که بعد از دستگيرى آزاد شده اند اجازه بازگشت به سر کار ندارند و جمهورى اسلامى قصد دارد با اين اقدام ساير کارگران را از پيگيرى مطالباتشان مرعوب سازد.
ما، با استقبال از ابتکار کنفدراسيون سنديکاهاى آزاد در همبستگى با کارگران ايران، در اجتماعاتى که روز چهارشنبه برگزار مى شود شرکت مى کنيم و همه آزاديخواهان را به شرکت در اين تظاهرات ودفاع از خواسته هاى بر حق کارگران شرکت واحد فرا مى خوانيم.

حزب دموکرات کردستان ايران
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
کومله–سازمان انقلابى زحمتکشان کردستان ايران

سه شنبه ٢۵ بهمن ١٣٨۴ برابر ١۴ فوريه ٢٠٠۵