اطلاعيه هيئت سياسي–اجرايى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
در پاسخ به فراخوان کانون نويسندگان ايران
عليه سانسور و سرکوب انديشه، بيان و قلم مبارزه کنيم!

ايرانيان آزادى خواه!
کانون نويسندگان ايران در مقام تشکل مستقل انديشه سازان، فرهنگ پروران و هنرمندان کشورمان، اخيراً با صدور اطلاعيه اى هشيارانه از برنامه هاى تازه حکومتى براى تحديد هرچه بيشتر عرصه فعاليت هاى ادبى، فرهنگى و هنرى پرده برداشته و مسئولانه نسبت به اعمال شديدتر سانسور در عرصه هاى فرهنگى و هنرى همچون ادبيات، سينما، تئاتر، موسيقى و ... هشدار داده است. در اين اطلاعيه به اقدامات ارگان هاى حکومتى متصدى امور سانسور و کنترل انديشه و بيان، در زمينه فيلترينگ سايت هاى اينترنتى، اعمال محدوديت و توقيف نشريات دانشجويى، تشديد سانسور در روزنامه ها، تهاجم به نهادهاى مدنى از جمله تشکل هاى کارگرى و دانشجويى اشاره شده و در آن خطر تحديد بيش از پيش آزادى هاى فردى و اجتماعى مورد تأکيد قرار گرفته است.
ما ضمن پشتيبانى از اين فراخوان، اعلام ايستادگى اين نهاد فرهنگى مستقل در برابر تمهيدات حکومت گران براى اعمال سانسور و سرکوب را ارج مى نهيم و دعوت مسئولانه آن از اهل قلم، هنرمندان و فرهنگ پروران به ايستادگى در برابر اين تمهيدات را تحسين مى کنيم. دفاع از آزادى بيان و نشر انديشه و هنر، دفاع از آزادى فردى و اجتماعى همه شهروندان کشور است.ما تاکيد مى کنيم که مبارزه براى آزادى انديشه،بيان و قلم، و دفاع از حقوق و مطالبات نويسندگان ،هنرمندان، و انديشه ورزان کشور جزو لاينفک مبارزه ما براى استقرار دموکراسى در ايران است.ما به کانون نويسندگان ايران که از ديرباز پرچم آزادى بيان را برافراشته نگاهداشته و اعضاى آن در انجام اين رسالت، متحمل تنگدستى مالى و فشار روحى، زجر و شکنجه جسمى، دربدرى و تبعيد، و اسارت و مرگ شده اند، درود مى فرستيم و براى اين نهاد مدنى و روشنگر پايدارى آرزو مى کنيم.

هيئت سياسى – اجرايى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
۲۵ بهمن ماه ۱۳۸۴