اطلاعيه هيئت سياسى-اجرائى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
به مناسبت آزادى ناصرزرافشان

همه ما خوشحاليم!


بنا به گزارش "ادوار نيوز"، دکتر ناصر زرافشان وکيل پرونده قتلهاى زنجيرهاى و عضو کانون نويسندگان ايران با تحمل بيش از پنج سال حبس، روز پنجشنبه ٢۴ اسفند از زندان اوين آزاد شد.
جمهورى اسلامى براى آن که پرونده قتلهاى زنجيره اى پائيز سال ۷۷ را که در جريان آن داريوش فروهر، پروانه فروهر، محمد مختارى، محمد جعفر پوينده، پيروز دوانى به دست ماموران وزارت اطلاعات به قتل رسيدند، به بايگانى بسپارد، ناصر زرافشان وکيل مدافع خانواده قربانيان قتلهاى زنجيرهاى را زندانى کرد و اجازه نداد که وى پرونده را پیگيرى کند.
گردانندگان جمهورى اسلامى با زندانى کردن زرافشان و برگزارى يک دادگاه فرمايشى، پرونده را به بايگانى سپردند با اين گمان که به مرور زمان مردم هم ماجراى قتلها را فراموش میکنند و هم زندانى بودن ناصر زرافشان را. اما آزاديخواهان کشور نه زرافشان را فراموش کردند و نه جناياتى را که حکومت عليه دگرانديشان مرتکب شده است فراموش میکنند.
زرافشان بيش از پنج سال زندان را سرفرازانه تحمل کرد و عليرغم همه فشارهاى رژيم از صراحت و شفافيت بيان وى در دفاع از حقيقت و مبارزه آزاديخواهانه و عدالتجويانه مردم ما اندکى کاسته نشد.
سرکوبگران قادر نشدند اراده انسان آزادهاى چون ناصر زرافشان را با سلب آزادى وى بشکنند.
ما آزادى ناصر زرافشان را به اعضاى خانواده، همه آزاديخواهان، نيروهاى دمکرات و چپ ايران شادباش میگوئيم و اين نيروها را به مبارزه متحد و پيگير براى آزادى همه زندانيان سياسى فرا ميخوانيم.

هيات سياسى- اجرائى سازمان فدائيان خلق ايران- اکثريت
پنجشنبه ٢۴ اسفند ٨۵