اطلاعيه هيئت رئيسه شوراى مرکزى
پيرامون 
برگزارى نشست نوبتى شوراى مرکزى
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

۱۹ و ۲۰ آبانماه ۱۳۸۶ برابر با ۱۰ و ۱۱ ماه نوامبر ۲۰۰۷در روزهای ۱۹ و ۲۰ آبان ماه، برابر با ۱۰ و ۱۱ ماه نوامبر ۲۰۰۷، دومین نشست نوبتى شوراى مرکزى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) پس از کنگره دهم با یک دقیقه سکوت به یاد فدائی خلق رفیق کاوه عظیمی، که یک ماه پیش از میان ما رفت، آغاز شد. 
نشست با حضور اعضا و مشاورين شوراى مرکزى و رفقاى مهمان، طی دو روز به همه موضوعات در دستور خود رسیدگی و در هر مورد تصمیم لازم را اتخاذ کرد.
مهمترین موضوع دستور کار نشست بررسی تشدید بحران پروژه هسته ای و افزايش محسوس خطر حمله نظامی به کشور بود که بلافاصله پس از رسمیت یافتن نشست در دستور قرار گرفت. در این رابطه پیش نویس بیانیه "عليه جنگ، عليه جمهوری اسلامی، برای صلح، آزادی، حقوق بشر و دمکراسی" که از سوی هیئت سیاسی- اجرائی تهيه شده بود، پس از بررسى همه جانبه، با اصلاحاتی به تصویب شورا رسید.
دومین موضوع مهم دستور کار نشست، بررسی عملکرد نهادهای مرکزی سازمان در فاصله دو نشست نوبتی شورای مرکزی بود. نشست برپایه گزارشهای کتبی نهادها، به بررسی عملکرد خود شورای مرکزی، هیئت رئیسه شورای مرکزی، هیئت سیاسی- اجرائی و گروههای کار پرداخت و ضمن تائید اقدامات نهادهای سازمانی رهنمودهای لازم را ارائه نمود. فزون بر آن، در زمینه فعالیتهای سازمانی، رفقای حاضر در نشست چگونگی رابطه متقابل شورای مرکزی، هیئت سیاسی ـ اجرائی و گروههای کار با تشکیلات را مورد بحث قرار داده و اظهار نظر کردند.
یکی دیگر از موضوعات با اهمیت مورد بررسی نشست، موضوع اتحادها و وحدت چپ بود. شورای مرکزی اقدامات صورت گرفته را تائید و خواستار ادامه آن ها شد.
نشست از طریق گزارش کتبی در جریان کار کمیسیون اسناد پایه ای منتخب کنگره دهم قرار گرفت. 
شورای مرکزی پس از استماع گزارش هیئت سیاسی ـ اجرائی در مورد چند مسئله مشخص تشکیلاتی، آنها را مورد رسیدگی قرار داد و رهنمودهای لازم را صادر کرد.

هیئت رئیسه شورای مرکزی
۲۴ آبان ماه ۱۳۸۶
۱۵ نوامبر ۲۰۰۷