بيانيه هيئت سياسی – اجرائی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)


دادخواهیم این بیداد را!

از تجمع پانزده مارس در ژنو حمایت میکنیم


به مناسبت شصت و يکمين نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، فعالین ایرانی مدافع حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، روز پانزدهم مارس برابر با بيست و پنج اسفند، ساعت چهارده در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو تجمعی برای اعتراض به نقض فاحش حقوق بشر در ایران و در حمایت از جنبش احقاق حقوق مردم ایران برگزار خواهند کرد.
هیات سیاسی – اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) حمایت خود را از این تجمع اعلام میدارد، و از تمامی ایرانیان دمکرات و آزادیخواه، میخواهد تا با شرکت گسترده خود در این تجمع، افکار عمومی جهانیان و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را به نقض خشن حقوق بشر در ایران جلب نمایند، از این طریق افکار و مجامع بین المللی را در حمایت از مبارزات مردم ایران برای احقاق حقوق اشان جلب نمایند.
ما به جهانیان یادآوری میکنیم که ابتدایی ترین حقوق انسانی مردم ایران کماکان توسط جمهوری اسلامی نقض میشود و حکام ایران همچنان به دنبال فریب دادن نهادهای حقوق بشری سازمان ملل هستند، تا دگربار شاهد صدور قطعنامه های محکومیت از سوی کمیسیون حقوق بشر نباشند.
حکومتگران ایران در دیپلماسی و مناسبات بین المللی همواره با اعطای امتیازات اقتصادی و استراتژیک، بسیاری از دولتهای غربی را بر آن داشته اند که چشم خویش را بر رعایت موازین جهان شمول حقوق بشر ببندند و حقوق و کرامت انسانی را به مثابه حربه ایی سیاسی در مناسبات بین المللی تبدیل سازند.
هیات سیاسی – اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل میخواهد که به فریاد حق طلبانه مردم ایران در اعتراض به نقض گسترده و فاحش حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی گوش فرا دهد و همه اهرمها را در ملتزم ساختن حکومتگران ایران به تعهدات بین المللی و در احترام به اراده و رای آزاد مردم برای استقرار عدالت، دموکراسی و رعایت حقوق بشر در ایران بکار گیرد. ما همچنان از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل میخواهیم که به خاطر نقض فاحش و گسترده حقوق بشر در ایران، جمهوری اسلامی را محکوم کند. گزارشگر ویژه ایی را برای نظارت دائمی بر وضعیت حقوق بشر در ایران انتخاب و به ایران اعزام دارد.
ما از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل میخواهیم با صدور قطعنامه ایی از مقامات حکومت ایران بخواهند:

- همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران را بدون قید و شرط آزاد نمایند.
- قوانین ضد انسانی و تبعیض آمیز در باره زنان و کودکان را لغو کنند.
- به آزادی اندیشه و بیان همه شهروندان ایران احترام بگذارند.
- به بازداشتهای خودسرانه روزنامه نگاران، وبلاک نویسان و دیگر آزادیخواهان پایان دهند.
- فعاليت و آزادی احزاب و سازمانهای سیاسی را به رسمیت بشناسند.
- شکنجه و مجازات های جسمانی و روانی را لغو کنند.
- مجازات اعدام در ایران را ملغی سازند.
- پرونده قتلهای سیاسی در ایران به ویژه قتلهای زنجیره ای پاییز هفتاد و هفت که هویت آمران آن مسکوت گذاشته شده است، مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.
- موانع همکاری از سر راه خانواده های ترورهای سیاسی خارج از کشور به ویژه جنایت روی داده در رستوران میکونوس (برلین) برداشته شود.

هیات سیاسی – اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

٢۳ اسفندماه ۱۳۸۳
۱۳ مارس ٢٠٠٥