اطلاعيه برگزارى

دهمين کنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
کنگره بهمندهمين کنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) روز پنجشنبه ۱۹ بهمن آغاز شد و روز ۲۲ بهمن، با رسيدگى به موضوعات در دستورش، به کار خود پايان داد.
کنگره، که روز آغازينش با ۱۹ بهمن، سى و ششمين سالگرد بنيان‌گذارى جنبش فدائى، و روز پايانى‌اش با ۲۲ بهمن، روز پيروزى انقلاب، مصادف بود، نام "بهمن" را براى خود برگزيد و با اداى احترام نسبت به تمامى جانباختگان و رهروان راه آزادى، صلح، دموکراسى و عدالت اجتماعى به کار آغاز کرد.

کنگره دهم سازمان در اساس براى روشنى بخشيدن به سياست اتحادهاى سازمان تشکيل مى‌شد؛ اما برگزارى آن با وضعيتى بسيار حساس در ارتباط با کشور ما همزمان شد: بحران پرونده اتمى جمهورى اسلامى ايران چنان ابعاد حادى يافته است که مى‌تواند سرنوشت کشور را در مسير جنگ رقم زند. طبعا کنگره نمی‌توانست نسبت به اين وضعيت بى‌التفات باشد. از اين رو دستور کار کنگره و جريان آن بازتاب‌دهنده هم عوامل ايجاب‌کننده و هم موقعيتى که در آن برگزار مى‌شد، بود. دستور کار کنگره، سواى موارد معمول، شامل تصويب قطعنامه سياسى، تصويب مواردى مربوط به مناسبات درونى، اخذ تصميم براى تنظيم اسناد ديدگاهى و برنامه‌اى، و تصويب سندى زير عنوان "براى تامين حقوق زنان" بود.

قطعنامه سياسى به نوبه خود مى‌بايست سياست اتحادها، موضع سازمان نسبت به سياست خارجى جمهورى اسلامى- خاصه در بحران پرونده اتمى، و مواضع سازمان نسبت به تغييرات سياسى پس از رياست جمهورى احمدى‌نژاد را شامل مى‌شد.

کنگره موفق شد تصميمات ضرور در زمينه سياست اتحادها را، در وجوهى که مورد اختلاف در سازمان‌اند، اخذ و بر تلاش سازمان در راستاى شکل دادن به وحدت چپ مجددا تاکيد کند. کنگره همچنين، پس از تبادل نظر بالنسبه گسترده در موضوع بحران پرونده اتمى جمهورى اسلامى، مبناى موضع خود در اين باره را تصويب کرد. مشارکت ميهمانان، که به روال مرسوم در کنگره‌هاى سازمان حضور دارند، در اين مبحث از مباحث کنگره، به ويژه قابل توجه بود. انتخاب کميسيونى براى تهيه طرح اسناد پايه‌اى و ارائه آن‌ها به کنگره آتى سازمان، تدبير کنگره براى تنظيم اسناد ديدگاهى و برنامه‌اى بود. کنگره همچنين موفق شد طرح "براى تامين حقوق زنان" را، که آخرين تغييرات در برخورد به حقوق زنان در آن انعکاس يافته‌اند، به تصويب برساند. کنگره با انتخاب ارگانهاى مرکزى شامل: شوراى مرکزى سازمان، تشکيل شده از ۱۹ نفر، که ۵ تن از آنان براى نخستين بار به عضويت اين ارگان انتخاب شدند؛ "نهاد رسيدگى به شکايات و داورى“ و کميسيون اسناد پايه‌اى به کار خود پايان داد.

از جمله نکات قابل توجه در کنگره دهم سازمان مى‌توان از:
۱ – حضور شمار بسيارى از نمايندگان احزاب سياسى ونيز شخصيت‌هاى سياسى يا فرهنگى و دوستداران سازمان در آن ومشارکت موثر آنان در مباحث کنگره،
۲ – استفاده از سيستم کامپيوترى در راى‌گيرى‌ها، که موجب تسهيل بسيار کار بود،
۳ – برگزارى مراسم بزرگداشت ١۹ بهمن در نخستين شب کنگره و
۴ – صدور قرارى در بزرگداشت قربانيان هولوکاست و ديگر قربانيان فاشيسم و نازيسم
ذکر کرد.

دهمين کنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در آخرين ساعات يکشنبه ۲۲ بهمن به کار خود خاتمه داد و اعضاى آن نگران از تحريم و جنگى که کشورمان را تهديد مى‌کند، و اميدوار به اين که پيشگيرى از چنين فاجعه‌اى هنوز ميسر است و همکارى در اين طريق از هر باره ضرور، با يکديگر وداع کردند.

دبيرخانه سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
۲۳ بهمن ۱۳۸۵