اعلاميه هيئت سياسی-اجرائی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

پيرامون خبر خرسندکننده آتش‌بس در لبنان

جنگ نفرين‌شده پايان گرفت،

نفرت جنگ‌زا همچنان برجاست!


آتش جنگ ۳۴ روزه اسرائيل عليه حزب‌الله لبنان که در عمل همه مردم اين کشور و همه زمين و هواى لبنان را نشانه رفته بود، سرانجام در ساعت ۷ بامداد دوشنبه ۲۳ مردادماه فرونشست و طرفين با اعلام اينکه آتش‌بس درخواستى شوراى امنيت سازمان ملل متحد را مى‌پذيرند، در اساس از شليک گلوله و پرتاب بمب و موشک بازايستادند. اکنون يک جنگ نفرين‌شده ديگر در خاورميانه پايان پذيرفته است اما باز هم به بهايى بسيار سنگين و باز بى‌هيچ چشم‌انداز اطمينان‌بخش براى عدم تکرار جنگ. جنگى با برجای‌گذاشتن نزديک به هزار و صد قربانى و هزاران مجروح و معلول از طرفين جنگ، بيش از يک ميليون آواره و دربدرشده لبنانى و تخريب بخش اعظمى از تأسيسات و اماکن لبنان که بازسازى آنها به سالها وقت و صرف هزينه‌هاى هنگفت نيازمند است. جنگى که، دولت اسرائيل از پيش براى آن برنامه‌ريزى کرده بود و حمايت دولت‌هاى آمريکا و انگلستان را براى آغاز و ادامه آن با خود داشت. جنگى که به بهانه نياز داشت و حزب‌الله لبنان ماجراجويانه و بر اثر تحريک و تشويق جمهورى اسلامى آنرا در اختيار دولت زورگو و متجاوز اسرائيل قرار داد.
طرفين جنگ و قدرت‌هاى ريز و درشت حامى اين يا آن طرف تخاصم، اکنون به محاسبه و نتايج اين جنگ مرگبار نشسته‌اند، بی‌آنکه کمترين شرمى در قبال اينهمه قربانى و تخريب احساس کنند! جنگ پايان گرفته است ولى نه دولت و ارتش اسرائيل تنبيه شده و نه حزب‌الله لبنان سلاح بر زمين گذاشته است؛ بيلان جنگ را در سياهه قربانيان مى‌بايد يافت. سياهه‌اى که بيشينه آن را کودکان، زنان و پيران پُر کرده‌اند! جنگى که لبنان تازه از خاک برخاسته را ديگربار ويران کرد و بر خاک سياه و سياهتر نشاند. و حاصل؟ تراکم بيشتر بغض‌هاى فروخورده، انباشت نفرت و کينه و شعله‌ور ماندن احساس انتقام، و نشستن به انتظار جنگى ديگر که کى از راه مى‌رسد؟
آتش اين جنگ خانمانسوز بس زودتر از اين ميتوانست مهار شود، هرگاه که اراده جهانى براى مهار آن در بين بود و اگر که دولت آمريکا به صراحت اعلام نمى‌کرد که مخالف قطع جنگ است! اين اولين برداشت هر لبنانى، فلسطينى و عرب از اين جنگ نفرين‌شده است و همين هم در اذهان آنان ثبت مى‌شود. آرى! مسئوليت اين جنگ در درجه نخست بر دوش دولت اسرائيل و حاميان آنست که عملکرد آنان طى سال‌هاى گذشته، نيروهاى واقعى صلح‌خواه در منطقه بحران‌زده خاورميانه را تضعيف کرده و زمينه رشد جريان‌هاى بنيادگرا را فراهم آورده است. تا زمانى هم که اين روال پا برجا باشد، کشت باد است و دروکردن طوفان!
ما با ابراز خرسندى بسيار از توقف جنگ در جنوب و همه لبنان و قطع کشتار انسان‌ها و تخريب و انهدام حاصل کار و زحمت مردم لبنان و اسرائيل، اما بارديگر اعلام مى‌داريم که راه پايان‌يابى واقعى اين جنگ‌ها، مخالفت با اصل جنگ و خنثی‌کردن زمينه عمل آن يعنى زورگويى و زياده‌خواهی‌هاى سياسى در منطقه است. تا زمانيکه امر رسميت‌يابى وجود دو دولت مستقل فلسطين و اسرائيل با رعايت حقوق طرفين و برپايه عدالت تحقق نيابد، نفرت بر دوستى پيشى خواهد گرفت و از نفرت، جنگ برخواهد خاست. براى پايان‌دادن به هرگونه جنگ نفرين‌شده و پيشگيرى از وقوع آنها، مى‌بايد ريشه کينه و نفرت جنگ‌زا را خشکاند. دوستى ملل و مردمان بجاى خصومت و جنگ!

هيئت سياسى – اجرايى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
۲۳ مرداد ۱۳۸۵