اعلاميه مشترک چهار حزب و سازمان سياسی در پشتيبانی از اعتصاب غذای زندانيان سياسی


فردا خيلی دير است
همين امروز به حمايت از زندانيان سياسی برخيزيم


هم ميهنان آزاده و مبارز
اخبار رسيده از حرکت اعتراضی زندانيان سياسی بيانگر اوضاع حساس کشور ما در لحظات کنونی است. جان ناصر زرافشان وکيل مدافع خانواده های قربانيان قتل های زنجيره ای و شمار ديگری از زندانيان و دانشجويانی که در همبستگی با زندانيان در اعتصاب غذا به سر می برند در خطر جدی است. ناصر زرافشان، اکبر گنجی و زندانيانی که شجاعانه با پرهيز از خوردن غذا به اعتراض عليه استبداد برخاسته اند، اعلام کرده اند که تا آزادی از زندان به اعتصاب غذا ادامه خواهند داد. با امتناع حکومت از آزادی زندانيان و مخالفت جمهوری اسلامی با خواست بديهی و انسانی زندانيان سياسی که قربانيان انتقام جويی آمران قتل های زنجيره ای و دشمنان آزادی هستند، ما با بروز يک فاجعه ملی ديگر، فاصله ای نداريم. سران جمهوری اسلامی می خواهند با سکوت و طولانی کردن دوران اعتصاب غذا، اراده زندانيان اعتراضی را در هم بشکنند و از پيوستن اقشار مردم به اين حرکت اعتراضی که روز به روز فضای سياسی کشور را تحت تاثير قرار می دهد، جلوگيری کنند.
ايرانيان آزاده
حکومت جمهوری اسلامی از تداوم مقاومت زندانيان در هراس است. در پرتو حرکت اعتراضی و مقاومت دليرانه اين فرزندان آزاده ايران، انتخابات حکومت و ادعای گشايش سياسی در کشور بيش از پيش در نگاه افکار عمومی رنگ باخته و رژيم در لحظه ای که قصد دارد مشروعيت خود را به رخ جهانيان بکشد، غافلگير و افشاء شده است. آن هم توسط نيروهايی که حکومت گمان می کرد با دستگيری و به بند کشيدن آنان می تواند جناياتی را که مرتکب شده بايگانی کند و از جنبش بالنده دمکراسی زهر چشم بگيرد. همين زندانيان اکنون در اسارتگاههای حکومت با گذشتن از جان خود مشعل آزادی بر افروخته و خواب از چشم سرکوبگران ربوده اند.
آزاديخواهان
با پشتيبانی از اعتصاب غذای زندانيان، مشعل آزاديخواهانه ای را که در زندان ها برافروخته اند، فروزانتر کنيم. خواست اين زندانيان را با بهره گيری از تمامی امکانات و ابتکارات چنان بازتاب دهيم که طنين پژواک آن در ايران و جهان به گوش همگان برسد. اغراق نيست اگر بگوييم مبارزه ای هم اکنون برای آزادی زندانيان سياسی جريان دارد، چنانچه با پشتيبانی همگانی همراه شود، می تواند سرآغاز نقطه عطف مبارزه ما در راه استقرار دمکراسی در ايران باشد. اين مبارزه و آزادی ژندانيان سياسی در لحظه کنونی از چنان اهميتی برخوردار است که می تواند نقطه پيوند ما در درون و جلب همبستگی جهانی از مبارزه ما عليه استبداد باشد.
لحظه کنوني، فرصتی است که زمينه بسيج ميليونی دارد و ندای ما برای دعوت به همبستگی و همراهی با زندانيان سياسی از سوی هيچ انسان آزاده ای بی پاسخ نمی ماند. در بسيج مردم برای دفاع از آزادی زندانيان سياسی حتی لحظه ای درنگ نکنيم. همين امروز به حمايت از زندانيان برخيزيم، فردا خيلی دير است. لحظه کنونی فرصتی است که اگر مشترک عمل کنيم، حکومت جز عقب نشستن چاره ای ندارد. بيايد دست در دست هم به پشتيبانی از زندانيان اعتصابی برخيزيم و خبر ايستادگی زندانيان دلاور را با تشکيل کميته های اعتراض، اعتصاب، نامه نويسی به مجامع بين المللي، جمع آوری امضا و هر اقدام موثر ديگر به گوش جهانيان برسانيم.

حزب دموکرات کردستان ايران
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
کومه له – سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايرا
٢٣خرداد ۱٣٨٤