نامه چهار سازمان سياسي به مديرکل سازمان جهاني کار


اعتراض به مذاکرات سازمان جهاني کار ( ILO ) با خانه کارگر و شوراهاي اسلامي کار


* اخيرا نيز مطلع شديم که آخرين کنفرانس سازمان جهاني کار، جمهوري اسلامي ايران را از فهرست کشورهاي نافض حقوق کار حذف کرده است، در حالي که نقض اساسي ترين حقوق کارگران به طور روزمره در ايران ادامه دارد.
* ما با اعتراض به اين مصوبه و مذاکرات جاري با به اصطلاح نمايندگان کارگران ايران، خواستار عدم شناسائي اين ارگان هاي رژيم جمهوري اسلامي از سوي سازمان جهاني کار و انحلال آنها هستيم.

آقاي خوان سوماويا
مديرکل محترم سازمان جهاني کار
همانگونه که آگاهيد، مذاکراتي فيمابين سازمان جهاني کار و نمايندگان خود خوانده رژيم جمهوري اسلامي (خانه کارگر و شوراهاي اسلامي کار) بهمراه گروهي از نمايندگان کارفرمايان و تشکل هاي آنان در جريان است. اين نهادها، تشکل هاي ضدکارگري بوده و همانطور که در گزارش آقاي تاپيولا (مدير اجرائي سازمان بين المللي کار) تاکيد شده، با تشکل کارگري مستقل مغايرت دارند.
افزون بر اين کارگران ايران در اول ماه مه امسال، بر بي اعتباري خانه کارگر و شوراهاي اسلامي کار و وزارت کار رژيم تصريح و تاکيد چندباره کرده اند.
همچنين آقايان حسن صادقي و پرويز احمدي پنجکي که از خانه کارگر و شوراهاي اسلامي کار به عنوان نماينده طرف ايراني در اين مذاکرات شرکت کرده اند، نه تنها در هيچ فرايند دموکراتيکي توسط کارگران ايران انتخاب نشده اند، بلکه همين آقايان در تاريخ ۱٩ ارديبهشت ۱٣٨٤ در حمله به سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوس راني تهران مستقيما نقش داشته، فعالان اين سنديکا را مورد ضرب و شتم شديد قرار داده و اموال سنديکا را سرقت، تخريب و غارت نموده اند.
اينان جزو متهمان رديف اول اين تهاجم مي باشند و پرونده قضائي مربوط به اين حادثه هم اکنون در حوزه قضائي ۱۱ تهران در حال بررسي است.
بر اين اساس مذاکرات سازمان جهاني کار با نمايندگان جمهوري اسلامي ( خانه کارگر و شوراهاي اسلامي کار و وزارت کار) از درجه اعتبار ساقط و بر ضد کارگران ايران است.
اين مذاکرات و توافق هاي منتج از آن نه تنها هيچ کمکي به ايجاد تشکل هاي مستقل کارگري مطابق با مقاوله نامه هاي ٨٧ و ٩٨ سازمان جهاني کار در ايران نخواهد کرد، بلکه موانع زيادي ( از جمله ابقاء همين نهادها) را نيز بر سر راه آن فراهم مي کند.
اخيرا نيز مطلع شديم که آخرين کنفرانس سازمان جهاني کار، جمهوري اسلامي ايران را از فهرست کشورهاي نافض حقوق کار حذف کرده است، در حالي که نقض اساسي ترين حقوق کارگران به طور روزمره در ايران ادامه دارد.
ما با اعتراض به اين مصوبه و مذاکرات جاري با به اصطلاح نمايندگان کارگران ايران، خواستار عدم شناسائي اين ارگان هاي رژيم جمهوري اسلامي از سوي سازمان جهاني کار و انحلال آنها هستيم.

با تقديم احترام

حزب دموکرات کردستان ايران
سازمان اتحادفدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت )
کو مه له- سازمان انقلابي زحمتکشان کردستان ايران
۱٣ ژوئن ٢٠٠٥