پيام هيئت سياسی-اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
به بانوان آزاده ايران

به مناسبت تجمع اعتراضی زنان برای برابری حقوقی


هيئت سياسی-اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) به شما بانوان آزاده ايرانی درود می فرستد و تلاش، پايداری، و درايت شما را در روند دشوارو پيچيده مبارزه برای دموکراسی و مبارزه پيگير تان را برای تحقق امر برابری حقوقی زن و مرد ارج می نهد.
ما نيز عميقا اعتقاد داريم که تحقق دموکراسی بدون تثبيت و تضمين حقوق برابر و انسانی برای زنان امری ناممکن است و رسيدن به دموکراسی، صلح و توسعه بدون مشارکت زنان در همه عرصه های اجتماعی، سياسی، حقوقی، فکری ، فرهنگی و هنری و... واقعيتی ناشدنی است. ما بر این باوریم که حقوق زنان ، حقوق بشر است.
ما همراه و پشتيبان هميشگی شما در تلاش و کوشش برای دستيابی به قوانينی هستيم که شان و کرامت انسانی زنان را آن گونه که شايسته انسان فارغ از سن، جنس، نژاد، مذهب ، زبان، قوميت و ... باشد، طرح و تضمين کند.
ما همگام شما در امر مبارزه برای رفع تبعيض عليه زنان بدون هيچ قيد و شرط، و تحقق امر برابری جنسيتی در همه عرصه های زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی و نيز بهبود وضعيت زنان به ويژه زنان زحمتکش طبقات فرو دست بوده و هستيم.
تجمع ديروزشما آزاد زنان در جلوی درب دانشگاه تهران، اين جايگاه نمادين خروش و خيزش عليه استبداد ، و فريادتان برای تغيير ساختار قانون اساسی ظلم گستر و زن ستيز کنونی و تامين برابری حقوق انسانی زنان، نشانه رشد و بلوغ تحسين برانگيز جنبش مستقل و هدفمند زنان است. جنبشی که در سايه بيش از يک صد سال جانفشانی ها و تلاش های مستمر زنان ميهنمان برای استقرار قانون، عدالت و آزادی به مرتبه ای رسيده است که امروز شما استبداد و تبعيض را در همه عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سياسی، فرهنگی، هنری و حقوقی، آن هم در شرايط وجود حاکميت مخوف و خودکامه مذهبی، و قوانين و روابط پدرسالارانه، به چالش کشيده ايد و با ابتکار، خرد و تيز بينی خود طرحی نوين را بر انداخته ايد که حاصل آن نويد خجسته شکل گيری جنبش زنان ايران با هويت و اهداف مشخص زنانه، و جاری شدن آن در فراخنای جنبش جهانی زنان است.
برآمد مستقل شما زنان آزاده در روزگذشته، در عین حال با حرکت اعتراضی تحسین بر انگیزی همراه بود که اینک وارد دومین هفته خود میشود. تجمع اعتراضی در برابر زندان اوین علیه زندانبانان، در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و برای آزادی آنان.در این ایستادگی، این زنان آزاده هستند که نیرو بخش اصلی مبارزه هستند. ما به همه آنان درود میفرستیم وخود را در کنار این همسران، مادران و دخترانی می دانیم که تنها گناه عزیزان آزاده دربند آنان، خواست آزادی برای مردم ایران است.
هيئت سياسی-اجرايی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)، دست پر توان شما مادران، خواهران و دختران عزيز ايران را به گرمی می فشارد و رشد و زايش نوين جنبش مستقل زنان را به شما شادباش می گويد. ما تمامی زنان و مردان کوشنده و خواهان آزادی و دموکراسی را دعوت می کنیم که متحدا حامی و همراه خواسته های برحق و عدالت جويانه جنبش زنان ايران باشيم تا شاهد تثبيت، توانمندی و تداوم اين نهال ايستاده و سرفراز آزادی و برابری باشیم و آن را شادمانه ارج و احترام نهيم.

هیئت سیاسی-اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
٢٣خرداد سال یکهزاروسیصد وهشتاد و چهار شمسی