پيام هيأت سياسى – اجرايى سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

به مناسبت سالگرد ٢٢ بهمن

حرف آخر را صاحبان اصلى انقلاب بهمن خواهند زد

٢۷ سال از انقلاب بهمن ١٣۵۷ گذشت. فدائيان خلق که طى هشت سال پيکار عليه ديکتاتورى، بزرگترين قربانى ها را در راه برافراشته نگه داشتن پرچم مبارزه ضداستبدادى عليه رژيم خودکامه شاه متحمل شده بودند، در انقلاب ضدسلطنتى هر چه داشتند در طبق اخلاص نهادند و پيشکش خيزش شکوهمند مردم ايران براى حاکم شدن بر سرنوشت خويش کردند. ما به استقبال انقلاب مردم رفتيم و اين انتخاب ما، بخشى از تاريخ ماست. ما از تاريخ خود رو برنمى گردانيم و مسئوليت همه اين تاريخ را بر عهده مى گيريم. ما پاسخگوى همه فراز و نشيبهاى اين تاريخيم و در طول حيات سياسى خود نشان داده ايم که از نقد گذشته خود نمى هراسيم.
امروز که به تاريخ ٢۷ ساله انقلاب بهمن مى نگريم، جوهر انقلاب بهمن را برخاستن ميليونها ايرانى براى به دست گرفتن سرنوشت خود مى دانيم و پيوستن به اين حرکت بزرگ تاريخ ايران را عليرغم همه خطاهايى که در آن مرتکب شديم، انتخابى بجا ارزيابى مى کنيم.با انقلاب بهمن حيات سياسى و اجتماعى ايران تغيير بنيادى کرد و حاکميت مبتنى بر ارث به تاريخ پيوست.
هر چند روحانيت شيعه، از انقلاب بهمن براى برپا کردن سلطه انحصارى خود و ديکتاتورى مذهبى سوء استفاده کرد، هر چند انقلاب بهمن به مصائبى بزرگتر از آنچه پيش از انقلاب دامنگير مردم ايران بود منجر شد، هر چند ما فدائيان نيز بهاى قدرت گرفتن بنيادگرايان اسلامى را با از دست دادن جمعى از بهترين و فداکارترين ياران خود و زندان و شکنجه تبعيد ناخواسته پرداخته ايم و هنوز مى پردازيم،اما انقلاب بهمن را به مثابه بزرگترين تلاش جمعى ايرانيان براى دستيابى به استقلال، آزادى و عدالت اجتماعى همچنان ارج مى نهيم.
براى ما انقلاب بهمن در جابجايى صرف استبداد سلطنتى با جمهورى اسلامى معنى نمى شود و از همين رواست که همچنان در برابر عظمت حضور مردم ايران- اين صاحبان اصلى انقلاب- در صحنه سياست کشور،و در برابر صلابت انقلاب مردمى با دستان خالى عليه رژيمى تا دندان مسلح، سر تعظيم فرود مى آوريم. ما اطمينان داريم که حرف آخر را همين صاحبان اصلى انقلاب خواهند زد، نه منحرف کنندگان اهداف دموکراتيک آن که امروز بر مسند قدرت تکيه زده اند.
رژيم شاه با برقرارى ديکتاتورى و لگدمال کردن قانون اساسى مشروطه، راه هر گونه تحول تدريجى و اصلاحى را بست و راهى جز انقلاب براى ايرانيان طالب آزادى و حرمت انسانى نگذاشت. حاکمان امروز ايران، از سرنوشت رژيم شاه درس نگرفته اند. اصلاح جمهورى اسلامى از درون، با مقاومت سرسختانه ولايت فقيه روبرو شد و به شکست انجاميد. حاکمان کنونى ايران، نه تنها کوچکترين رفرم در چارچوب نظامشان را برنتابيدند، که پاسخ اصلاح طلبى ايرانيان را با برگمارى افراطى ترين و بدنام ترين مهره هاى خود به بالاترين مقامات اجرايى دادند.
امروز رژيم اسلامى به جهان اعلام جنگ داده است و کشور ما را به سوى ورطه هولناک رويارويى با جامعه جهانى مى کشاند. مردم ايران، با اين مشى ماجراجويانه مخالفند. مردم ايران مى خواهند بر سرنوشت خود حاکم شوند و در مناسبات صلح آميز با ساير ملل زندگى کنند. اين اهداف، مکمل اهدافى است که انقلاب ايران براى دستيابى بدان روى داد.
در سالگرد انقلاب بهمن، در برابر خاطره همه هموطنانى که در مبارزه عليه استبداد و براى آزادى جان باختند، سر فرود مى آوريم.

هيأت سياسى – اجرايى سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
٢١ بهمن ١٣٨۴