اطلاعيه مطبوعاتى مشترک چهار سازمان و حزب سياسی

تله امنيتی!

هم‌ميهنان آزادی‌خواه!
روز ۱۹ بهمن ماه سايت "بازتاب" وابسته به دبير "تشخيص مصلحت نظام" جمهورى اسلامى با درج خبرى ساختگى به نقل از "يک منبع امنيتى" حکومت، بی‌شرمانه مدعى شده است که: در هفته گذشته چند جريان سياسى اپوزيسيون طى تشکيل جلسه‌اى در اروپا اعلام کرده‌اند با توجه به نظر منفى اروپا و آمريکا نسبت به جمهورى اسلامى، اکنون بهترين فرصت است تا منطقه را به آشوب بکشانيم! در اين خبر سراپا کذب همچنين به خشنودى " منبع امنيتى " از اين به اصطلاح جلسه و تصميم آن اشاره رفته و به نقل از همين "منبع" آمده است: "اين نشست، تله نيروهاى امنيتى جمهورى اسلامى براى پايان دادن به حيات اين جريان‌ها بود و ما از فرصت مناسب پيش آمده براى برخورد با آنان استقبال مى کنيم!" ما چهار سازمان و حزب سياسى اعلام مى داريم:
١. آنچه که در سايت حکومتى "بازتاب" آمده است، کذب محض بوده و نشستى بين جريان‌هاى سياسى که در اين به‌اصطلاح "خبر" از آنها نام برده شده، صورت نگرفته است.
٢. اقدامات ما براى پايان دادن به استبداد در ايران، دفاع از حقوق بشر، خواسته هاى کارگران، دانشجويان، زنان، خلق هاى تحت ستم ملى و مخالفت صريح ما با ماجراجويى هسته اى جمهورى اسلامى در اعلاميه هاى مشترک ما بازتاب دارند ودر دسترس همگان است.
٣. حکومت جمهورى اسلامى اکنون که رو در روى بحران‌هاى حاد داخلى و خارجى قرار دارد و از اعتراضات رو به گسترش در ميان کارگران و زحمتکشان و مبارزه خلق هاى تحت ستم ملى در کشور سخت به هراس افتاده است، خود را محتاج توليد چنين اخبار دروغين جهت پوشاندن بن بست هاى خود مى بيند.
۴. اين اقدام، نشان از تدارک تشديد سرکوب و پيگرد مخالفان توسط رژيم دارد و حلقه‌اى از زنجيره توطئه‌هاى ارگان‌هاى سرکوبگر و امنيتى آن عليه اپوزيسيون است.
۵. ارگان‌هاى امنيتى جمهورى اسلامى که تلاش براى جلوگيرى از شکل‌گيرى اتحادهاى سياسى بين نيروهاى اپوزيسيون، تخريب سيماى آنها و تفرقه اندازى در اپوزيسيون را در صدر برنامه‌هاى خود دارند، از همکارى شکل‌گرفته بين ما چهار سازمان سياسى نگرانند و از اينکه چنين اتحادهاى سياسى ميان نيروهاى مترقى و دموکرات مايه اميد براى مردم مى شوند، خشمگين هستند.
ما چهار سازمان و حزب سياسى اعلام مى داريم که عزم جزم داريم تا مبارزه عليه حکومت سرکوبگر جمهورى اسلامى را در شکلى متحدتر از پيش ادامه دهيم و در راه گسترش دامنه اين اتحاد سياسى با گام هاى استوار پيش برويم.

حزب دموکرات کردستان ايران
سازمان اتحاد فداييان خلق ايران
سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
کومله – سازمان انقلابى زحمتکشان کردستان ايران
۲۲ بهمن‌ماه ۱۳۸۴