اطلاعيه مشترک ۴ سازمان و حزب سياسی

برای آزادی دانشجويان بازداشتی مبارزه کنیم!


جمهوری اسلامی در سالگرد "16 آذر" با يورش سازمان يافته به دانشگاه ها در تهران و شماری از شهرهای کشور، ده ها تن ازدانشجويان را دستگیر نمود. احضار، تهديد و بازداشت دانشجويان با هدف ارعاب و جلوگيری از برگزاری اجتماعات سراسری در دانشگاه های کشور پيش از 16 آذر با دستگيری دانشجويان چپ آغاز شد و در روز های 16 و 18 آذر، این تهاجم به اوج رسید 
به رغم دستگيری های گسترده و تشدید فضای امنيتی در دانشگاه ها، دانشجويان نه تنها مرعوب نشدند بلکه در برابر تهاجم نيروی استبداد ايستادگی نمودند. ارگان های سرکوب جمهوری اسلامی برای برگزار نشدن گردهمائی دانشجويان چپ ودمکرات در روز 13 آذر و گردهمائی روز 18 آذر از هیچ توطئه ای دریغ نکردند، اما دانشجویان با جسارت و مقاومت نقشه آنان را خنثی نمودند. روز 18 آذر دانشجويان با گرايش فکری و تعلق اجتماعی متفاوت با حضور چشمگير در تظاهرات، همبستگی خود را برای مبارزه عليه آزادی ستيزان به نمايش گذاشتند. دانشجويان در اين دو روز گردهم آمدند تا صدای "دانشگاه پادگان نيست" را فریاد کنند. آن ها اعلام کردند که در مقابل تهاجم آزادی ستيزان خواهند ايستاد تا این" سنگر آزادی" فتح نشود. 
. ماموران امنيتی در روز دانشجو به دانشجويان چپ که قصد داشتند مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران اجتماع کنند،يورش برده و نزديک به 30 تن از آنان را دستگير نمودند. اين دانشجويان و ساير دستگير شدگان در اسارتگاه های رژيم تحت فشار قرار دارند و از حق تماس با خانواده و وکلايشان محرومند. بنا به برخی گزارش ها، وزارت اطلاعات برای تعدای از دانشجويان چپ و فعالان جنبش دانشجويی که در دوره رياست جمهوری احمدی نژاد از دانشگاه ها اخراج شده اند، تيم بازجويی ويژه ای در نظر گرفته اند. آنان قصد دارند دانشجويان دستگير شده را از سايرين جدا کنند. 
برای تعداد ديگری از دستگير شدگان، روزنامه کيهان از هم اکنون سرگرم پرونده سازی است. کیهان چهارتن از دانشجويان کرد را که در روز 18 آذر از تريبون تظاهرات برای دانشجويان سخنرانی کردند و به دفاع از مطالبات خلق کرد در ايران پرداختند تجزیه طلب و عامل بیگانه نامیده و زمینه را برای سرکوب شدید آنان فراهم کرده است. اين چهار تن به همراه ساير بازداشت شدگان، همچنان دربند هستند.

جنبش دانشجوئی روزهای سخت و تلخی را از سر ميگذرا ند. جمهوری اسلامی در طی دو سال گذشته سازمان يافته تراز گذشته عليه جنبش دانشجوئی و دانشگاه های کشور توطئه کرده است. احضار و دستگيری، شکنجه و محاکمه دانشجویان، محروم کردن دائمی و موقت آنان، انحلال انجمن های اسلامی، تعطيلی نشريات دانشجوئی، راه انداختن تشکل های وابسته به ارگان های سرکوبگر رژیم در دانشگاه های کشور، اخراج استادان مستقل و برجسته، از جمله این اقدامات است. جمهوری اسلامی تلاش کرده است که فضای پادگانی و امنيتی را در دانشگاه های کشور حاکم گرداند. 
برگزاری مراسم 16 آذر در تهرات و تعدادی از شهرستان های کشور حاکی از آن است که "دانشگاه زنده است" و حتی دولت نظامی ـ امنيتی جمهوری اسلامی نیز عليرغم سرکوب و بازداشت قادر نيست که صدای اعتراض دانشجويان را خاموش سازد. دانشجويان همچنان در دفاع از آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی ثابت قدم هستند و همراه با ساير جنبش های اجتماعی در مقابل پيشروی ارتجاع حاکم ايستاده اند. 
گردهمائی 18 آذر به حاکمان نشان داد که اقدامات سرکوبگرانه و تفرقه افکنانه آن ها تاثير جدی در صفوف متحد دانشجويان ندارد و دانشجويان همچنان به شعار"اتحاد، مبارزه، پيروزی "پايبند هستند و در برابر استبداد و در دفاع از آزادی متحد ويکپارچه ايستاده اند.
ما همصدا باسایر نيروهای آزاديخواه کشور، ضمن محکوم کردن یورش جمهوری اسلامی به دانشگاه ها، همه آزادیخواهان را به مبارزه متحد برای آزادی هرچه سريعتر دانشجويان بازداشتی فرا می خوانیم. دانشجویان برای آزادی به بند کشیده شده اند، با حمایت همه جانبه از دانشجویان در بند، صدای آنان را علیه استبداد و در دفاع از آزادی پر طنین کنیم. 

حزب دمکرات کردستان ايران،
حزب كومه له كردستان ايران،
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران،
سازمان فدائيان خلق ايران ـ اکثريت، 

22 آذر 1386 ( 13 دسامبر 2007 )