بيانيه هيئت سياسى-اجرائى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
دانشجويان معترض عرصه را بر احمدی‌نژاد تنگ کردند

جنبش دانشجويى بيانگر خواستهاى همه آزاديخواهان است

روز ٢٠ آذر ١٣٨۵، فريادهاى اعتراض دانشجويان در دانشگاه صنعتى اميرکبير تهران عرصه را بر محمود احمدی‌نژاد تنگ کرد. احمدی‌نژاد رئيس جمهور منصوب شده از سوى بارگاه ولايت، به دانشگاه اميرکبير رفته بود تا در ميان جمعى دست‌چين‌شده از دانشگاه‌ امام حسين وابسته به سپاه و اعضاى بسيج دانشجويى، به خيال خود نمايشى از پيوند دستگاه حاکمه با دانشجويان را ترتيب دهد. اما راه يافتن دانشجويان دانشگاه اميرکبير به محل برگزارى سخنرانى احمدی‌نژاد و فريادهاى بلند اعتراض عليه ديکتاتورى، سوزاندن تصويرهاى احمدی‌نژاد از سوى دانشجويان و سوت‌هاى ممتد آنان عليه رئيس‌جمهورى رژيم، اين نمايش را به ضد خود تبديل کرد. احمدی‌نژاد به ضرب بلندگو هم نتوانست صداى دانشجويان معترض را تحت‌الشعاع قرار دهد.
حرکت بيستم آذر در دانشگاه اميرکبير، نقطه اوج برآمد جديد جنبش دانشجويى در ايران است که از چند هفته پيش با اعتراض خيابانى دانشجويان «ستاره‌دار» در برابر مجلس شوراى ملى نمود برجسته‌اى يافت و اينک در تصاويرى که به سراسر جهان مخابره شد، بازتابى گسترده يافته است.
دانشجويان نه تنها از حقوق صنفى خود در برابر تصفيه‌هاى گسترده حکومت، که از خواستهاى آزاديخواهانه همه هموطنانشان دفاع می‌کنند. دانشجويان ايرانى بار ديگر نقش پيشگام خود در جنبش دمکراتيک و حق‌طلبانه مردم ايران را ايفا می‌کنند. وظيفه همه ما آزاديخواهان ايرانى است که يکصدا از برآمد جديد جنبش دانشجويى دفاع کنيم. بايد نگذاريم حکومت بابت اعتراضات اخير از دانشجويان انتقام بگيرد. صداى دانشجويان ايرانى را بايد به سراسر جهان برسانيم و بگوييم که امنيت و آزادى دانشجويان معترض در خطر است. بايد افکار عمومى ايران و جهان را براى دفاع از خواستهاى دانشجويان بسيج کنيم. دانشجويانى که به علل آشکار سياسى از ادامه تحصيل محروم شده‌اند بايد حقوق خود را بازيابند. اقدامات ضددانشگاهى و ضددانشجويى دولت احمدی‌نژاد بايد لغو شود. استادان تصفيه‌شده دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى بايد به کرسی‌هاى استادى بازگردانده شوند. بايد به دخالتهاى مکرر دولت و نهادهاى نظامى – امنيتى در امور دانشگاه‌ها پايان داده شود. آزادى تشکل دانشجويان بايد به رسميت شناخته شود. همه دانشجويانى که به علل سياسى در زندان به سر می‌برند بايد آزاد شوند.
جنبش دانشجويى ايران در بيش از نيم قرن اخير همواره خواب آرام را از چشم مستبدين ربوده است. تنها چند روز پس از پنجاه و سومين سالگرد ١۶ آذر ١٣٣٢، روز جان باختن شريعت رضوى، بزرگ‌نيا و قندچى، دانشجويان تهران بار ديگر با شهامتى ستودنى در برابر استبداد و عمله آن سينه سپر کردند. اين حرکت باشکوه را پاس می‌داريم و شجاعت دانشجويان را ارج می‌نهيم.

هيأت سياسى-اجرايى سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
٢٢ آذر ١٣٨۵