پبام تبريک هيئت سياسى – اجرائى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

به مناسبت پيروزى ساندينيست‌ها

مبارزان جبهه آزادی‌بخش ملى ساندينست (FSLN)!
پيروزى شما در انتخابات اخير رياست جمهورى نيکاراگوئه را به شما و به مردم کشور شما تبريک می‌گوييم.
پيروزى شما در يک انتخابات دمکراتيک نمايانگر آن است که شما بازتاب تمايلات مردم براى يک زندگى بهتر بوديد. انتخاب مردم شما که تلفيق همزمان دمکراسى و عدالت اجتماعى است که در برنامه شما متجلى شده است، همانى است که امروز کشورهاى در حال رشد به آن نياز دارند. حزب شما به عنوان يک حزب چپ توانست با بيان خواست‌هاى عدالت‌جويانه مردم و ترسيم آينده‌اى به دور از تنش حمايت آن‌ها را جلب کند. حزب شما و مردم شما يک بار در تلاش براى رسيدن به خواسته‌هايشان مورد مجازات دولت امريکا قرار گرفتند و جنگى ناخواسته به آن‌ها تحميل گرديد که باعث ازدست رفتن عزيزانشان و تحمل خسارات مالى فراوان شد. انتخاب امروز مردم بيزارى آن‌ها را از سياست جمهوري‌خواهان امريکا نشان مي‌دهد؛ سياستى که در امريکاى مرکزى به دنبال سلطه و ناديده گرفتن حقوق مردم و ايجاد آشوب و تحميل حکومت‌هاى غيرملى است. ما به تلاش شما در کشورتان براى آشتى ملى و گسترش دمکراسى ارج می‌گذاريم.
نيروهاى چپ و دموکرات در کشورما نيز از همان اوان پيروزى انقلاب در کشور شما در سال ١۹۷۹ با علاقه فراوان مبارزات جبهه ساندينست را براى ساختن جامعه‌يى بهتر دنبال می‌کردند. ما با اين تلاش‌ها احساس همبستگى کرده و می‌کنيم و براى شما در راه رسيدن به هدف‌هايتان آرزوى موفقيت هرچه بيشتر داريم.

هيئت سياسى – اجرائى سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

۲۲ آبان ۱۳۸۵