نامه مسئول روابط بين المللی سازمان فداييان خلق ايران ﴿اكثريت﴾
به مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمي


از: احمد فرهادی، مسئول روابط بين المللی سازمان فداييان خلق ايران ﴿اكثريت﴾
به: آقای محمد البرادعی، مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمي

جناب آقای البرادعي
در آستانه نشست آژانس بين المللی انرژی اتمی، متاسفانه بازهم نكته ای منفی بر كارنامه حكومت جمهوری اسلامی ايران افزوده شد. اخبار مبتنی بر اينكه حكومت جمهوری اسلامی اسنادی درباره ريخته گری و ماشين کاری فلز اورانيوم، که می توانند برای ساخت بمب هسته ای بسيار مفيد باشند، در اختيار دارد، نگرانی مردم صلحدوست ايران و جهان را افزوده است. ادعای اين كه حكومت هرگز درخواستی برای دريافت اين دستورالعمل برای غنی سازی فلز اورانيوم و تبديل آن به سلاح اتمی نکرده و شبکه عبدالقدير خان خودسرانه آن را در اختيار تهران قرار داده و ايران تاکنون هيچ استفاده ای از اين سند نکرده است، عدم اقدام بموقع وی برای اعلام روشن تملك چنين سندی را توجيه نمي كند.
جناب آقای البرادعي
همانگونه كه بارها اعلام كرده ايم، سازمان فداييان خلق ايران ﴿اكثريت﴾، همراه با اکثريت مطلق مردم ايران معتقد است استفاده از دانش هسته ای فقط و فقط بايد در خدمت مقاصد صلح آميز باشد. اما سياست های نادرست و ماجراجويانه هسته ای حکومت ايران، بويژه پس از تكيه زدن آقای احمدی نژاد بر صندلی رياست جمهوری، تصويری کاملا مخالف با افکار عمومی ايرانيان را به نمايش گذاشته است. ما از خواست شما مبنی بر شفافيت كامل برنامه هسته ای ايران و اينكه حكومت ايران اطلاعات و اسناد كامل در تمام موارد مربوط به اين برنامه را، بويژه درباره تجهيزات و مواد دو منظوره ای که می توانند هم برای مصارف صلح آميز و هم برای مصارف غيرصلح آميز استفاده شوند، در اختيار آژانس قرار دهد، كاملا حمايت كرده و اين سياست را بيش از همه در خدمت مصالح ملی ايران ميدانيم. سازمان فداييان خلق ايران ﴿اكثريت﴾ مجدد اعلام ميدارد خواهان ادامه تعليق غنی سازی اورانيوم و مخالف جدی از سرگيری آن است و از هرگونه راه حل تامين كننده اعمال نظارت و كنترل آژانس بين المللی انرژی اتمی بر برنامه هسته ای ايران استقبال مي كند.
جناب آقای البرادعي
آرزو ميكنم نشست پيش رو در تاريخ 24 نوامبر 2005 ، گامی مهم در راه مقيد كردن كامل حكومت جمهوری اسلامی به خواستهای برحق آژانس بين المللی انرژی اتمی بردارد. سازمان ما بر اين باور است كه چنين دستاوردی در خدمت "خاورميانه ی عاری از سلاح های هسته اي" و "جهانی عاری از سلاح های هسته اي" ميباشد.

با احترام فراوان
٢۱ نوامبر ٢٠٠٥
احمد فرهادی