اطلاعيه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

پيرامون واگذاری مسئوليت حفاظت شهر اشرف به دولت عراق
خطر فاجعه انسانی!اخيراً خبر واگذاری مسئوليت حفاظت از شهر اشرف از نيروهای چند مليتی به دولت عراق در رسانه ها انتشار يافت. شهر اشرف در 45 کيلومتری بغداد قرار دارد و محل سکونت بيش از سه هزار نفر از اعضای سازمان مجاهدين خلق است. بعد از حمله دولت بوش به عراق و سرنگونی رژيم صدام حسين، نيروهای چند مليتی تحت فرماندهی نيروهای آمريکايی مسئوليت حفاظت از شهر اشرف را برعهده گرفتند.
در طی اين سالها جمهوری اسلامی بارها شهر اشرف را با شليک موشک مورد تهاجم نظامی قرار داده و فشار زيادی را بر مقامات دولت عراق برای تحويل گرقتن کنترل اين منطقه و بيرون راندن مجاهدين از اين کشور وارد آورده است. با انتقال اين مسئوليت به دولت عراق، اين نگرانی برای خانواده آنها و نيروهای مدافع حقوق بشر به وجود آمده است که مقامات عراقی بيش از پيش تحت فشار جمهوری اسلامی قرارگيرند و به اشکال مختلف مجاهدين ساکن شهر اشرف را تحت فشار بگذارند و يا آنها را به جمهوری اسلامی تحويل دهند و يا اين که دست عوامل جمهوری اسلامی را در منطقه برای برخورد با آنها باز بگذارند. به ويژه اين که اکنون در عراق نيروئی بر سرکار است که با رژيم اسلامی مناسبات نزديکی داشته و سران آن سالها هنگام اقامت در ايران تحت حمايت رژيم حاکم قرار داشتند. دولت کنونی عراق بارها موضع خصمانه خود را نسبت به ساکنين شهر اشرف بيان کرده و از هم اکنون راه ورود دارو و خواروبار به آن شهر را بسته است.
سرنوشت کنونی ساکنين شهر اشرف حاصل سياستهای حاکم بر سازمان مجاهدين خلق در طی سه دهه اخير است و بررسی آن در جای خود ضرور می باشد. ولی صرفنظر از آن، اگر وضع فعلی تداوم پيدا کند می تواند به یک فاجعه انسانی بيانجامد. اکنون حقوق انسانی ساکنين قرارگاه اشرف مطرح است.
ما همانند همه انسانهای آزاديخواه و پایبند به رعايت حقوق بشر نسبت به سرنوشت بيش از سه هزار نفر هموطن نگرانيم و از نهادهای بين المللی می خواهيم که در اين امر دخالت کنند و امکان آن را فراهم سازند که ساکنين شهر اشرف از وضعيت کنونی رهائی پيدا کنند، از گزند جمهوری اسلامی در امان بمانند و بتوانند آزادانه و فارغ از هرگونه اعمال فشار تصميم بگيرند و محل اقامت خود را برگزينند.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
21 شهريور 1387 (11 سپتامبر 2008)