اعلاميه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

هر اقدامی که عليه خانم شيرين عبادی صورت گيرد ، مسبب آن جمهوری اسلامی است!


خانم شيرين عبادی بار ديگر مورد تهديد قرار گرفته است. خبرگزاری ايرنا که وظيفه بازتاب رويدادهای ايران و جهان را بر عهده دارد، به ارگانی در دست دولت راست افراطی عليه مخالفان و منتقدين جمهوری اسلامی تبديل شده است. ادعانامه ای در روزهای اخير توسط اين خبرگزاری عليه خانم شيرين عبادی ـ برنده جايزه صلح نوبل ـ انتشار يافته که در آن، با انتساب بستگان خانم عبادی به بهائیت، کوشش شده تعصبات و داوریهای ناصواب مذهبی علیه او برانگیخته شوند.
خانم شيرين عبادی که دبيرکل کانون مدافعان حقوق بشر است، به دليل دفاع از حقوق بشر و اعتراض به نقض آن توسط گردانندگان جمهوری اسلامی تحت فشار قرار دارد و بارها تهديد به مرگ شده است. به همين خاطر سازمانهای بين المللی نسبت به فشارها و تهديدها عليه خانم شيرين عبادی اعتراض کرده و از جمهوری اسلامی خواسته اند که سلامت و امکان فعاليت او را تضمين کنند. 
دستاویز انتسابات خبرگزاری ايرنا به خانم شيرين عبادی پذیرش وكالت بهاییان توسط خانم عبادی است. او و همکارانش داوطلب شده اند از حقوق شهروندی بهائيانی که مدتی پيش دستگير شده و به جاسوسی متهم هستند، دفاع کنند. اين اقدام شجاعانانه خانم شيرين عبادی و همکارانش موجب شده است که بار ديگر تهديدها عليه وی در رسانه های وابسته به رژيم راه بيافتد. انتساب بستگان خانم عبادی به بهائیت تنها یک دستاویز برای اعمال فشار مجدد بر خانم عبادی است، که نفس حضورش در مبارزه علیه نقض حقوق بشر در ایران، چه در پذیرش وکالت بهائیان، چه در اعتراض به لایحه "حمایت از خانواده" و چه در هر عرصه دیگر، مشکل اصلی ایرنا و همسلکان آن است. 
ما همراه با سازمانهای بين المللی نگرانی خود را نسبت به تهديدات عليه خانم شيرين عبادی اعلام می داريم و بر مبنای اصول اساسی سازمان ملل در زمینه نقش وکلای دادگستری که بر طبق ماده آن: "در جائی که امنیت یک وکیل به دلیل ادای وظیفه به مخاطره می افتد، حفظ امنیت وی با دولتمردان کشور خواهد بود" جمهوری اسلامی را موظف به حفظ جان و امنيت خانم شيرين عبادی می دانيم. هر اقدامی که عليه وی صورت گيرد، مسبب آن جمهوری اسلامی است.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
21 مردادماه 1387 (11 آگوست 2008)