در دفاع از حق رای آزادانه مردم
"نه" به انتخابات فرمایشی مجلس هشتم راپر طنین تر کنیم!

بیانیه مشترک چهار حزب و سازمان


هم میهنان گرامی!

انتخابات مجلس هشتم هم چون دیگر انتخابات در جمهوری اسلامی، غیر دموکراتیک است و با معیارهای یک انتخابات آزاد کاملا مغایر است. ویژگی این انتخابات اما، نه در غیر دموکراتیک بودن آن، بلکه هر چه فرمایشی تر شدن آن است. جمهوری اسلامی از همان فردای بعد از انقلاب بهمن، به هر وسیله ای توسل جست تا مخالفان این نظام را از صحنه سیاسی کشور حذف کند. برای رسیدن به چنین هدفی، هزاران نفر از مخالفان و دگراندیشان را در زندان ها شکنجه و اعدام کرده و آزادی های سیاسی و اجتماعی را از بین برده است، جنبش های اجتماعی زنان، کارگران، دانشجویان و نیز جنبش حق طلبانه ملیت های کشورمان را سرکوب نموده و همواره اعمال تبعیض و فشار علیه اقلیت های مذهبی را تشدید نموده است. جمهوری اسلامی در کنار این همه، همواره تلاش نموده است که از طریق برگزاری انتخابات و کنترل بر صندوق های رای، به ادامه حکومت مستبدانه خود مشروعیت ببخشد و با حذف مخالفان از صحنه انتخابات، رای مردم را به وسیله ای برای مشروعیت بخشیدن به خود تبدیل کند.

در انتخابات مجلس هشتم، جریان مسلط حکومت، از این هم فراتر رفته، بخش مهمی از رقبای درون حکومتی را با تهدید و زور و استفاده از اهرم های خود، از حق حضور در انتخابات محروم نموده است. مستبدان حاکم برای قبضه کامل مجلس جدید و مطیع کردن کامل آن، اقدامات هماهنگی را به اجرا گذاشته که در نوع خود بدیع است: علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای نخستین بار با صراحت و با ذکر نام از دولت و جناح حاکم حمایت کرده است. فرماندهان نظامی که تاکنون دخالت خود را در انتخابات انکار می کردند، پا به میدان گذاشته، با تهدید مخالفان، به دفاع از یک جناح از حکومت پرداختند. دولت گوش به فرمان ولایت فقیه، در یک اقدام بی سابقه، سیاست حذف جریان رقیب را توسط هیئت های اجرائی وزارت کشور چنان قاطع و وسیع پیش برد که شورای نگهبان به عنوان ناجی وارد میدان شد و تعدادی از رد صلاحیت شدگان را برای گرم کردن تنور انتخابات به صحنه باز گرداند. همه این اقدامات برای آن است که از یک سو، رقبای درون حکومتی، به هر ترتیب از میدان به در شوند، از طرف دیگر، تنور انتخابات برای مشروعیت بخشیدن به حکومت سرکوب، گرم نگه داشته شود.

انتخابات دمکراتیک و آزاد امکانی برای اعمال اراده مردم است. مردم بامشارکت درانتخابات، می توانند در اداره کشور دخالت کنند. اما انتخابات در جمهوری اسلامی فاقد چنین خصلتی است. جمهوری اسلامی، با اعمال کنترل بر انتخابات و بی صلاحیت کردن مجلس، حق دخالت مردم در سرنوشت کشور را هر روز محدودتر و محدودتر نموده است. رهبران حکومت مشارکت مردم در انتخابات را وسیله ای برای مشروعیت دادن به انتصابات و گزینش هائی تقلیل داده اند که پیش از انتخابات صورت گرفته است. امروز در اکثر کشورهای آزاد جهان حکومت ها تابع اراده مردمند. با رای آن ها به قدرت رسیده و با همان رای از قدرت برکنار می شوند. در جمهوری اسلامی شخص ولی فقیه بر فراز سر مردم و حتی قانون اساسی آن قرار دارد. بنیاد این ساختار چنان غیردموکراتیک و ناعادلانه است که شخص ولی فقیه می تواند علیرغم رای اکثریت جامعه، اراده خود را بر مردم و کشور تحمیل نماید.

هموطنان عزیز!

"نه" به انتخابات غیردمکراتیک و فرمایشی و تاکید برخواست برگزاری انتخابات آزاد، تامین شرایط آن یعنی لغو قوانین ضددموکراتیک، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و مطبوعات، لغو همه قوانین نابرابر و تبعیض آمیز بر اساس جنسیت، ملیت، مذهب و نژاد، تنها راه دفاع از حقوق اولیه انسانی آحاد مردم ایران است. مبارزه و ایستادگی و تلاش برای دستیابی به این خواست ها، می تواند هم استبداد حاکم را به عقب بنشاند و هم شرایط را برای اعمال اراده آزادانه مردم مهیا کند. در هیچ نقطه ای از جهان بدون ایستادگی و مبارزه و بدون مقاومت و جانفشانی پایه های خودکامگی لرزان نشده و دیوار استبداد فرو نریخته است.

ما احزاب و سازمان های سیاسی امضا کننده این بیانیه، شرکت مردم در این انتخابات فرمایشی را به زیان استقرار دموکراسی و در خدمت تحکیم استبداد می دانیم. در این انتخابات، جمهوری اسلامی گستاخی و تجاوز به حریم مردم و حقوق آنان را با چنان شدتی پیش برده است که حتی در خود این حکومت و با همین قوانین ضد دموکراتیک آن، بی سابقه است. ما خالی ماندن صندوق های رای و مکان های استقرار آن را در روزهای رای گیری به سود دموکراسی و گامی در جهت افشای جمهوری اسلامی می دانیم. ما بر این باوریم که مردم ایران با نفی گسترده و وسیع این انتخابات فرمایشی می توانند شکاف در ارکان جریان حاکم را تعمیق و روحیه مقاومت و ایستادگی را در صفوف آزادیخواهان تقویت کنند. این حکومت صلاحیت برگزاری چنین انتخاباتی را ندارد و انتخابات در ایران بدون نظارت نمایندگان احزاب و نهادهای مدنی داخلی و نیز نهادهای دموکراتیک بین المللی، بی اعتبار و غیر قابل پذیرش است.

هموطنان گرامی!
نتیجه انتخابات مجلس هشتم، پیش از انتخابات، توسط دستگاه ولایت فقیه و دولت تعیین شده است. این نتیجه حتی با معیارها و قوانین موجود خود حکومت نیز بی اعتبار است. ما همه آزادیخواهان را حول خواست های دمکراتیک و اعتراض علیه انتخابات تحت کنترل رهبران جمهوری اسلامی فرا می خوانیم و می کوشیم در صفی مشترک برای اعمال اراده مردم کشورمان بر سرنوشت خود، مبارزه کرده و بی اعتباری حاکمان و مجلس بر آمده از انتخابات غیر دمکراتیک و فرمایشی آنها را، در داخل و خارج کشور پر طنین تر سازیم.


حزب دمکرات کردستان ایران،
حزب کومه له کردستان ایران،
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران،
سازمان فدائیان خلق ایران-اکثریت،

۲۰ اسفند ۱۳۸۶
۱۰مارس ۲۰۰٨