پيام شادباش به کومله – سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران


روز بيست وششم بهمن ماه ، سالروز بنيانگذاری کومله – سازمان زحمتکشان انقلابی کردستان ايران را به شما صميمانه شادباش می گوييم و ياد جانباختگان اين سازمان و بنيانگذار آن رفيق محمد حسين کريمی را گرامی می داريم.
با فداکاری بنیانگذاران کومله،در نخسـتين سال انقلاب بهمن سازمانی در کردستان ایران بنياد نهاده شد که بر اثر پایداری و جانفشانی های فعالان آن در طول بیست و هفت سال مبارزه آکنده از فراز و نشیب،مبارزه مردم کردستان از وجود و ماندگاری یک نهاد سیاسی ملی ،دموکرات و عدالت خواه بر خوردار گردید. سازمان شما جسورانه در شرايط خفقان سياسی جمهوری اسلامی در راه استقرار دمکراسی در کشور و تحقق خواسته های مردم ستم ديده کردستان مبارزه کرده و اکنون نیزاین مبارزه را پیش می برد.

دوستان گرامی
بيست و ششمين سالروز بنيانگذاری سازمان کومله در شرايطی برگزار می شود که در ايران جنبش سياسی زنده وفعالی در جريان است و حکومت جمهوری اسلامی در بحرانی ترين وضعيت به سر می برد. رژيم ولايت فقيه عليرغم تمرکز هرچه بيشتر قدرت در راس هرم آن و اعمال سياست سرکوب و رعب آفرينی عليه خيزش های اعتراضی مردم کردستان ، کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و بگير وببند آزاديخواهان و روشنفکران نه تنها نتوانسته بحران داخلی را مهار کند بلکه در عرصه بين المللی نيز به دليل سياست ماجراجويانه هسته ای ، بيش از هر زمان در انزوا و تنگنای سياسی قرار گرفته و دولت ها وافکار عمومی جهان را عليه خود بر انگيخته است .
در چنين شرايطی برپايی اتحاد وسيع نيروهای جمهوريخواه و دمکرات برای توانمند کردن جنبش دمکراسی و استقرار يک نظام جمهوری دمکراتيک به جای جمهوری اسلامی ضرورتی انکار ناپذيراست . نظامی که بر رای آزادانه مردم متکی باشد ، به ستم و تبعيض تاريخی عليه مليت های ساکن ايران پايان دهد و برابر حقوقی اين مليت ها را بر اساس عدم تمرکز قدرت در ايران واحد ودمکراتيک تامين کند.
رفقا ، سازمان فدائيان خلق ايران ( اکثريت) ضمن ابراز شادباش صميمانه به شما و همه دوستداران کومله – سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران خواهان تعميق همکاری های مشترک بين دو سازمان و تلاش همه جانبه برای اتحاد وسيع جمهوريخواهان دمکرات و سکولار است و از هر ابتکاری جهت تحقق اين هدف وتقويت مناسبات دوستانه دو سازمان استقبال می کند.

با درود بر خاطره جانباختگان کومله

هيات سياسی – اجرايی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
بيستم بهمن ۱۳۸۴