نامه مشترک به مقامات اروپائى

در مبارزه براى آزادى کورش زعيم

نامه به
رئيس پارلمان اروپا Mr. Josep Borrell Fontelles
رئيس هيئت ايرانى پارلمان اروپا Mrs. Angelika Beer
رئيس کميسيون حقوق بشر در پارلمان آلمان Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin
Dr. Jur. Ruprecht Polenz رئيس کميسيون روابط خارجى پارلمان آلمان
سخنگويان فراکسيون هاى پارلمانى در پارلمان اروپا

خانم ها و آقايان محترم،
همزمان با توجه جهانيان به مسائل مربوط به تکنولوژى هسته اى و متوقف نمودن غنى سازى اورانيوم در ايران، دست اندازى حکومت به حقوق مدنى و انسانى ايرانيان، شکنجه و آزار مخالفين نظام در ابعاد نگران کننده اى گسترش يافته است. کوروش زعيم، نويسنده و پژوهشگر، و عضو شوراى مرکزى جبهه ملى ايران، از روز ۲٨ مهر ۱٣٨۵ به اتهام «اقدام عليه امنيت ملى و نشر اکاذيب» بازداشت و در زندان اوين به سر مى برد. واقعيت اين است که آقاى زعيم از مبارزين برجسته جبهه ملى ايران در زمينه هاى دفاع از حقوق بشر و دموکراسى در ايران بوده و همواره از بى کفايتى زمامداران نظام در اداره کشور و سياست مقابله جويانه هسته اى آن انتقاد نموده است. ما دستگيرى آقاى کورش زعيم را در تداوم سياست هايى مى دانيم که پس از انتخاب آقاى احمدى نژاد به سمت رياست جمهورى با سانسور مطبوعات آغاز و با اخراج روشنفکران انتقادى از مشاغل دانشگاهى، سرکوب فرهنگ هاى نا متعارف دينى و اقليت هاى مذهبى، فيلتر کردن سايت هاى فرهنگى و ملى، ممنوعيت دستيابى آزاد به رسانه هاى سمعى و بصرى، تصويب قانون پوشاک اجبارى و ممنوعيت فعاليت سياسى براى دگرانديشان ادامه يافته بود. ما سازمانهاى سياسى امضا کننده از شما تقاضا داريم که با توجه به اختناق حاکم و نقض مداوم حقوق بشر در ايران از تمام توان نهادها و همکاران خود براى آزادى کورش زعيم و ديگران زندانيان سياسى و عقيدتى ايران اقدام نمائيد.

با احترام
سازمان هاى جبهه ملى در اروپا و آمريکا
جمهورى خواهان ملى ايران
اتحاد جمهوريخواهان ايران
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
٨ نوامبر ۲۰۰۶