اطلاعیه کمیسیون کارگری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

ما این احکام ظالمانه را محکوم می‌کنیم


بنابر گزارشات منتشر شده، سرانجام دادگاه انقلاب شهر سقز پس از دو سال بگير و ببند، آزار و اذيت فعالين سنديکای خبازان شهر سقز، احکام چهار تن از فعالين اين سنديکای کارگری را صادر کرده است. طبق احکام صادره، محمود صالحی به پنج سال زندان و سه سال تبعيد، جلال حسينی به سه سال زندان محکوم شده اند، دو تن از فعالين ديگر به نام‌های هادی تنومند و اسماعيل خودکام نيز از (اتهامات) وارده تبرئه شده اند. اين دادگاه از اعلام احکام سه ديگر از فعالين کارگری به نام‌های، محسن حکيمی، برهان ديوارگر و محمد عبدی تاکنون خودداری کرده است.
گرچه دادگاه انقلاب اسلامی سقز افراد نامبرده را به اتهامات واهی از جمله عضويت در يکی از احزاب سياسی کرد مورد محاکمه قرار داده است اما خطای نابخشودنی اين افراد سازماندهی مراسم روز جهانی کارگر در يازده ارديبهشت دو سال قبل و فعاليت های سنديکايی بوده است .
کميسيون کارگری سازمان فدائيان ايران "اکثريت"، محاکمه اين فعالين سنديکايی و کارگری را قوياً تقبيح و محکوم می‌کند و خواهان آزادی بی قيد و شرط همه محکوم شدگان و پرداخت خسارت وارده به آنها می‌باشد. به عقيده ما کسانی بايد مورد محاکمه قرار گيرند و مجازات شوند که به جای به رسميت شناختن حقوق صنفی و اجتماعی کارگران ميهن ما، فعالين سنديکای مستقل را به بهانه‌ های واهی و بی اساس مورد تعقيب، آزار و تحت محاکمه قرار می‌دهند.

کميسيون کارگری سازمان فدائيان خلق ايران "اکثريت"
جمعه ٢٠ آبان ١٣٨۴