اطلاعيه گروه کار زنان سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)


از فراخوان عمومی برای اعتراض به نقض حقوق زنان در قانون اساسی حمايت کنيم!

حقوق زنان حقوق بشر است


روز يکشنبه این هفته ٢٢ خرداد زنان و مردان معترض به قوانين تبعيض آميز و تحقيرآميز عليه زنان در جمهوری اسلامی و برای دستيابی به حقوق برابر با خواست رفع بن بست های قانون اساسی و قوانين مدنی و جزايی حاکم بر جامعه از ساعت ٥ تا ٦ بعدازظهر در مقابل درب اصلی دانشگاه تهران متحصن می شوند.
تجربه نشان داده است که تا بحال هيچ جامعه مردسالاری قوانين ضد زن خود را بدون مبارزه و اعتراض عمومی زنان تغيير نداده است.
جمهوری اسلامی نيز که از ابتدا قوانين خود را بر مبنای ديد درجه بندی شهروندان و جای دادن زنان در رده های پايين تر شهروندی تدوين کرده و یکی از بارزترين نمونه های فرهنگ و ديد مردسالار- مردمحور را اراته داده است، از اين قاعده مستثنا نيست. اين ديد به غايت زن ستيز، تبعيض آميز، تحقير آميز و مروج خشونت عليه زنان که از مقدمه قانون اساسی شروع می شود و در قوانين حقوقی جاری ادامه پيدا می کند، بار ديگر هنگام انتخابات غير آزاد و غير منصفانه رئيس جمهوری، خود را به طور عيان تری به نمايش گذاشت. شورای نگهبان در نهمين دور انتخابات نيز زنان کانديد خودی و غير خودی را به جرم زن بودن حذف کرد و بار ديگر نشان داد که اين ساختار اصلاح ناپذير است. با اين وصف دور از انتظار نيست که در اين دور نيز تعداد هر چه بيشتری از زنان آگاه شرکت در انتخابات را نفی کنند.
ما به عنوان کسانی که عميقا به مبارزه عليه قوانين ضد زن، فرهنگ مرد سالار و سنت های ارتجاعی تحکيم کننده نابرابری زنان در جمهوری اسلامی باور داريم، همچون ديگر کوشندگان جنبش زنان معتقديم که حقوق زنان، حقوق بشر است. حقوق بشری بدون اما و اگر و انواع استثنائاتی که جمهوری اسلامی برای خود قائل است.
گروه کار زنان سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) ضمن ابراز خوشحالی از اينکه تعداد زيادی از تشکل ها، نهادها و کوشندگان جنبش زنان در ايران حرکت اعتراضی مشترکی را جهت تغيير قوانين تبعيض آميز و ضد زن در قانون اساسی، قوانين مدنی و کيفری جمهوری اسلامی تدارک ديده اند، حمايت خود را از اين حرکت اعلام کرده و از کليه زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب می خواهد که به هر شکل ممکن در اين حرکت شرکت کنند و پيام آن را به گوش مردم کشورمان و جهانيان برسانند.

٢٠ خرداد ١٣٨٤
گروه کار زنان
سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)