اعلاميه کميسيون کارگری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)


حمله وحشیانه اعضاء و سرکردگان اصلی خانه کارگر به هیئت موسس سندیکای کارگران
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را قویاْ محکوم می کنیم.بنا به گزارشی که در روز دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ماه ۱٣٨٤ در نشریه اینترنتی اخبار روز به چاپ رسیده است، ٣٠٠ نفر از اعضاء خانه کارگر و اعضاء شورای اسلامی و حراست شرکت واحد به رهبری حسن صادقی رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و تنی چند از اعضاء باند مافیایی ـ حکومتی حاکم بر خانه کارگر در حضور نظاره گرانه ماموران انتظامی حاضر در محل به یک جلسه آموزش سندیکایی هیئت موسس سندیکای کارکنان شرکت واحد که در محل سندیکای کارگران نانوا تهران تشکیل شده بود، هجوم آورده و با وحشی گری و خشونتی کم نظیر پس از ضرب و شتم، مجروح و تهدید کردن اعضاء سندیکای شرکت واحد به تخریب و غارت دفتر سندیکا و اموال شخصی کارگران اقدام نمودند.
این هجوم وحشیانه بار دیگر خاطرات حملات این چماقداران وابسته به خانه کارگر به تشکل های سندیکایی و شورایی کارگران و ضرب و شتم فعالین این تشکل و غارت مایملک دفاتر تشکل های سندیکایی را در اذهان کارگران زنده کرد و ماهیت این باند مافیایی ـ امنیتی وابسته به حکومت و نقش سرکوبگرانه و ضد کارگری آن را در نزد افکار عمومی به معرض نمایش گذاشت. وزارت کار جمهوری اسلامی نیز در اظهاریه ای که چند روز پیش از این حمله منتشر کرد و سندیکای شرکت واحد را غیرقانونی اعلام نمود که در زمینه سازی هجوم قداره بندان موثر بود.
این اعمال هماهنگ در حالی صورت می گیرد که دولت ایران و خانه کارگر مدت کوتاهی است که کنوانسیون های ٩٨ و ٨٧ سازمان بین المللی کار را که به صراحت حق تشکیل سندیکاهای آزاد و مستقل کارگری را برسمیت شناخته و آن را مورد تاکید قرار داده است، را امضاء و مکلف به اجرای آنها شده اند.
تشدید فعالیت کارگران و فعالین جنبش سندیکایی برای ایجاد سندیکاهای مستقل و آزاد کارگری و استقبال گرم و حمایت توده مزدبگیران از آن، باعث وحشت سرمایه داران و عوامل آنها در خانه کارگر و حاکمان سرمایه سالار از سر بلند کردن جنبش آزموده کارگری و سندیکایی گردیده به همین دلیل آنها دست در دست یکدیگر به مقابله با تحرکات سرنوشت ساز کارگران و مزدبگیران برخاسته اند.
با توجه به سرکوب فعالین جنبش های اجتماعی و فعالین سیاسی داخل در هفته های اخیر، حمله به اعضاء سندیکای شرکت واحد سرآغاز دور دیگری از تعرض به تشکل های مستقل و فعالین آنها می باشد، بخصوص این که در یک ماهه گذشته اخباری مبنی بر بازداشت و فشار تعدادی از فعالین سندیکایی منتشر شده است.
کمیسیون کارگری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن اعلام انزجار از این عمل شنیع، گردانندگان خانه کارگر را قویاْ محکوم کرده و خواهان محاکمه و مجازات عاملین آن و رعایت حقوق سندیکایی کارگران ایران بخصوص کارکنان شرکت واحد و اتوبوسرانی است.
ما همچنین از همه فعالین سندیکایی، احزاب و سازمان های چپ و دمکراتیک دعوت می کنیم که با دست زدن به یک کارزار مشترک در جلب حمایت سازمان های کارگری و نهادهای دمکراتیک از فعالین سندیکای مستقل بکوشند.
کمیسیون کارگری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
٢٠ ارديبهشت ۱٣٨٤