اطلاعيه هيئت سياسی – اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

تأسف از اقدام اهانت‌آميز عليه پيامبر اسلام
و
انزجار از تحريکات بنياد گرايان اسلامی

چاپ کاريکاتور اهانت‌آميز عليه پيامبر اسلام در يکی از نشريات دست راستی دانمارکی و تجديد چاپ آن در برخی رسانه‌های ديگر غرب و به موازات آن تلاش برخی نيروهای دست راستی در کشورهای غربی در دامن زدن به نفرت از مسلمانان، در ميان بخشی از مسلمانان جهان موجی از خشم پديد آورده و به گروههای بنياد گرای اسلامی امکان داده تا با سوار شدن بر اين موج، بين اسلام و غرب تخاصم بيافرينند و از آن سوء استفاده کنند.
ما به عنوان يک نيروی سکولار ايرانی اعلام می داريم که چاپ کاريکاتور های موهن عليه پيامبران و بزرگان مذهبی و هر اقدام مبتنی بر تمسخر و توهين باورهای دينی را نادرست می دانيم و از وقوع چنين اقداماتی متأسفيم. از نظر ما،تامين اصل حقوق بشری آزادي‌بيان بايد با احساس مسئوليت همراه باشد و نمی بايد منجر به نقض اصل رعايت حقوق انسان‌های ديگر در محترم‌شمردن اعتقادات و سمبل‌های ديني‌شان شود. به باور ما و برپايه تجربه، چنين اقداماتی جز ايجاد نفرت بيشتر و تشديد تخاصم بين اديان و افکار نتيجه ديگری ندارد و حاصل آنها، زمينه‌دادن به انواع بنياد گرايان و راست های افراطی برای گسترش پايگاه اجتماعی خود و به ويژه بنيادگرايان اسلامی در ايجاد پياده‌نظامی از توده‌های مسلمان برای مقاصد ارتجاعی است.
ما در عين‌حال بهره‌گيری هدفمند حکومت‌های اسلامی و جريان‌های بنياد گرای اسلامی از واقعه زشت چاپ کاريکاتورهای موهن از پيامبر اسلام در نشريه دانمارکی را محکوم می کنيم و از بلوا و شورش‌های سازمان‌يافته آنها در کشورهای منطقه خاورميانه و ديگر کشورهای مسلمان‌نشين ابراز انزجار می کنيم. ما با فزون‌خواهی بنياد گرايان اسلامی نسبت به نخست‌وزير دانمارک، که به رغم اظهار تأسفش از اقدام صورت گرفته و در عين‌حال تاکيد وی بر رعايت خط قرمز اين دولت در اجتناب از نقض آزادی‌بيان در کشورش، از او و نيز ديگر دولت‌مردان اروپايی انتظار عذرخواهی دارند، مخالفيم. چنين درخواست‌هايی، تجاوز صريح به حقوق‌بشر در مقياس جهانی است.
ما راه ايجاد جهانی امن و بری از بنيادگرايی از هر نوع را، ايجاد و گسترش فضای نقد متمدنانه افکار و عقايد در هر سطح و در هر زمينه می دانيم و بر اصل گفتگو به عنوان اصل محوری در رسيدن به جهانی شکل گرفته بر اساس تفاهم ها تأکيد می ورزيم.

هيئت سياسی – اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
۱٩ بهمن‌ماه ۱٣٨٤