اعلاميه چهار حزب و سازمان سياسی به مناسبت وخامت وضع اکبر گنجی

برای نجات جان اکبر گنجی، از هيچ تلاشی دريغ نورزيم

آزاديخواهان!
حدود يک ماه از اعتصاب غذای زندانی سياسی سرشناس – اکبر گنجی، می گذرد و مطابق گزارش وکيل او – خانم شيرين عبادی، اين روزنامه نگار شجاع روز به روز به مرگ نزديک‌تر می شود. جمهوری اسلامی درخواست های افکار عمومی جهان مبنی بر آزادی اين زندانی سياسی را که پس از پنج سال و اندی اسارت سخت به معالجه و مداوای پزشکی نيازمند است، همچنان بی پاسخ گذاشته است. سازمان ديده بان حقوق بشر، فدراسيون بين‌المللی حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و سازمان عفو بين الملل، با تأکيد بر مسئوليت مستقيم جمهوری اسلامی در حفظ جان اکبر گنجی، نگرانی عميق خود از به خطر افتادن جبران‌ناپذير سلامتی گنجی را به زندان‌بانان وی اعلام کرده‌اند. اما هنوز هم به تشديد فشار بيشتر و گسترده‌تری عليه زندان‌بانان نياز است تا سرسختی آنها در هم بشکند.
آزادی‌خواهان!
گنجی، زندانی است چون افشاگر تاريک خانه های جمهوری اسلامی است! او که سالهاست در زندان‌های استبداد، بر عقايد خود و خواست آزادی پای می فشرد و حاضر به معامله با دشمنان آزادی نمی شود، به يکی از مظاهر برجسته مقاومت در ايران بدل شده است. اينک دفاع از آزادی در ايران، خود را در مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی از جمله نجات اکبر گنجی از زندان‌ها و اسارتگاه‌ها نشان می دهد. اگر فشار ملی و بين‌المللی، مقامات رژيم را واداشت تا زندانی سياسی و آزادی‌خواه سرشناس – ناصر زرافشان وکيل شجاع پرونده قتل های زنجيره‌ای– از زندان به بيمارستان انتقال يابد، تداوم اين فشارها خواهد توانست مقاومت زندان‌بانان گنجی را نيز در هم بشکند. نبايد گذاشت که دير شود و زمان از دست رود. در هرکجا که هستيم و به هر شکل ممکن که می توانيم فريادگر اعتراض به ادامه اسارت گنجی شويم. نگرانی خود از نزديک شدن اين روزنامه نگار شجاع به مرز مرگ و نيستی را در وسيع‌ترين سطح ممکن اشاعه دهيم. نگذاريم که اکبر گنجی از دست رود. کارزار برای آزادی اکبر گنجی، جزئی از مبارزه برای خود آزادی است.

حزب دموکرات کردستان ايران
سازمان اتحاد فداييان خلق ايران
سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
کومه له – سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران
١۹ تير ١٣٨۴ – ١٠ ژوئيه ٢٠٠۵