اعلاميه هيئت سياسى – اجرايى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
پيرامون تداوم سرکوب آزادی‌خواهان آذربايجانى

سرکوب را متوقف کنيد!
زندانيان را آزاد کنيد!

سرکوب‌گران جمهورى اسلامى همچنان در پى دستگيرى آزادی‌خواهان آذربايجانى در همه شهرهاى آذربايجان و تهران هستند. حکومت‌گران تاکنون آمار کشته‌شدگان تظاهرات اخير مردم آذربايجان را اعلام نکرده‌‌اند و اين در حالى است که تا امروز نام چندنفر از قربانيان سرکوبگرى حکومت در شهرهاى نقده و مشکين‌شهر معلوم شده است. در حاليکه رقم بازداشتی‌ها در کل کشور بيش از دو هزار نفر تخمين زده مى شود، اما اين رقم با تداوم خانه‌گردی‌ها و تعقيب‌ها از سوى عمال امنيتى و نظامى حکومت همچنان رو به افزايش است. اخبار رسيده از بازداشتگاه‌ها و شکنجه‌گاهها حاکى از اعمال فشارهاى سخت جسمى و روحى بر دستگير‌شدگان است. ارگان‌هاى امنيتى در پى اعتراف‌گيرى از افراد بازداشتى هستند تا به دست‌آويز آن، توطئه بيشرمانه خود مبنى بر جلوه ‌دادن حرکت حق‌طلبانه مردم آذربايجان و خواست‌هاى برحق ملى آنها به عنوان يک سناريو برون مرزى و اقدام تجزيه‌طلبانه راجا انداخته و به اجرا بگذارند.
آزادی‌خواهان!
تنها گناه بازداشت‌شدگان اين است که به اعتراض عليه تبعيض و تحقير آذربايجانی‌ها برخاسته‌اند. جرم آنها اينست که خواهان حقوق ملى و فرهنگى لگدمال‌شده خويش‌اند. آنها به اين دليل روانه زندان‌ها مى شوند، از دانشگاه و کار خود اخراج مى گردند، و زير شکنجه‌هاى وحشيانه قرار مى گيرند که براى کشورمان، دموکراسى خواسته‌اند و به درستى و با صداى بلند اعلام کرده‌اند که در ايران از نظر ملى و قومى متنوع، دموکراسى بدون تأمين حقوق ملى و قومى شهروندان ناممکن است. دفاع از خواست ملى مردم آذربايجان و هر بخش ديگر از مردم کشورمان که به حق داراى خواست‌هاى ملى و فرهنگى هستند، دفاع از آزادى و دموکراسى براى همه ايران است. اعتراض عليه دستگيرى فعالان ملى آذربايجان و بازداشت صدها نفر از شرکت‌کنندگان در تظاهرات اخير و برحق آذربايجانی‌ها يک وظيفه ملى و دموکراتيک براى هر شهروند آزادی‌خواه ايران است. به خود آئيم و به هر وسيله ممکن به تداوم سرکوب آذربايجانی‌ها اعتراض کنيم و مسئولانه توقف بيدرنگ بگير و ببندها را از حکومتگران بخواهيم. خواستار آزادى بازداشت‌شدگان تظاهرات اخير آذربايجانی‌ها بشويم. با بلندکردن فرياد اعتراض خود و رساندن اين صدا به گوش همه نهادهاى مدافع حقوق بشر در جهان، مانع از ادامه سرکوبگری‌هاى رژيم شويم، آنها را مجبور به توقف سرکوب کنيم و به آزادکردن آزادگان از بندها و زندان‌ها وا دار کنيم.

هيئت سياسى – اجرايى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
۱۹ خردادماه ۱۳۸۵