اعلاميه هيئت سياسی - اجرائى سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
پاسداران ارتجاع از خيزش زنان در هراس‌اند!


چهارشنبه هشتم مارس – روز جهانى زن – مأموران و ايادى جمهورى اسلامى به تجمع مسالمت‌آميز زنان آزادي‌خواه در پارک دانشجو تهران يورش برده و با ضرب و شتم وحشيانه جمعيت، هراس و نفرت اين رژيم زن‌ستيز از مبارزان ۸ مارس را به نمايش گذاشتند. بنا به گزارش‌هاى منتشره، تعداد بسيار زيادى از مأموران انتظامى و اوباشان لباس شخصى با در دست‌ داشتن دستور سرکوب و مجهز به باطوم و چوب از ساعتى پيش ‌از زمان اعلام ‌شده براى گردهمايى، در محل تجمع حضور يافته بودند!
آنچه که در اين سرکوبگرى چشمگير بود، از يکسو ايستادگى ستايش‌برانگيز زنان و مردان آزادي‌خواه در برابر سرکوبگران و از ديگرسو عدم تمکين برخى سربازان از دستورات فرماندهان خود و عدم تمايل آنان در حمله به تجمع‌کنندگان بود. در جريان حمله وحشيانه سرکوبگران، تعداد زيادى از شرکت کنندگان مضروب شدند و شاعر برجسته ميهن ‌مان و آزاده ‌زن شجاع – خانم سيمين بهبهانى – نيز چندين بار مورد "مهرورزی" شديد از طريق ضربات باطوم نيروهاى انتظامى قرار گرفت.
زنان آزادي‌خواه با حمل پلاکاردهايى که نشانگر تجليل از ٨ مارس روز جهانى زن بود و اعلام "زن با مرد برابر است"، "الحاق به کنوانسيون حمايت از حقوق زنان" و پخش تراکت‌هايى با همين مضامين و تصريح اينکه "دفاع از حقوق زن، دفاع از حقوق بشر است"، بروشورهايى را که در آن تاريخچه روز جهانى زن – ۸ مارس – آمده بود، بين جمعيت توزيع کردند. آنها با خواندن سرود "اى زن، اى حضور زندگى " فرياد عليه اسارت و بردگى زن و تبعيض و خشونت جنسيتى را سردادند. اما اين تجمع حتى بيش از نيم ساعت طول نکشيد و اوباشان با حمله ددمنشانه به تجمع‌کنندگان و خبرنگاران و عکاسان حاضر در صحنه، همه را زير باطوم و چماق گرفتند، دوربين‌ها را ضبط کردند و در حاليکه عربده‌کشان فحش‌هاى رکيک به زنان مى دادند، مانع از ادامه حرکت آزادي‌خواهانه زنان و مردان شدند و تعدادى از تجمع کنندگان را بازداشت کردند.
ما با اعلام حمايت دگرباره خود از زنان مبارز و آزادي‌خواه در مبارزه عليه نظام و فرهنگ مردسالارى، عليه هر گونه تبعيض جنسيتى و خشونت جنسيتى، يورش پاسداران ارتجاع به خيزش خاموشی‌ناپذير زنان را محکوم مى کنيم و اعلام مى داريم که دفاع از حقوق زن در مرکز مبارزات حقوق بشر قرار دارد. ما تأکيد داريم که هر مرد آزادي‌خواه وظيفه دارد که دوشادوش زنان مبارز يک کوشنده خستگی‌ناپذير جنبش برابر حقوقى زن و مرد باشد و خود را در خدمت اهداف والاى جنبش زنان بداند.
سرود "اى زن، اى حضور زندگي" بر لبان هر انسان آزادی‌خواهى - چه زن و چه مرد- مى بايد ترنّم يابد.
اى زن، اى حضور زندگي
به سررسيد، زمان بندگي
جهان ديگرى ممکن است
تلاش ما سازنده آن است
اين صدا، صداى آزاديست
اين ندا، طغيان آگاهى است
رهايى زنان ممکن است
اين جنبش سازنده آن است.

هيئت سياسى – اجرايى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
۱۸ اسفند ماه ۱۳۸۴