اعلامیه کمیسیون کارگری سازمان فدائیان خلق ایران-اکثریت


از مطالبات حق طلبانه پرستاران و از مبارزه آنها برای تحقق این مطالبات حمایت می کنیم!
در اعتراض به عدم رسیدگی دولت و کارفرمایان به مطالبات صنفی پرستاران به دعوت سه سازمان پرستاران در هفته گذشته تحصصن هایی با شرکت صدها نفر از پرستاران در شهرهای تهران و شیراز برگزار گرد ید .
پرستاران متخصص و سازمان های پرستاری که بطور هماهنگ و مشترک در این تحصصن ها شرکت داشتند تهد ید نمود ند که علیرغم وعده دولت مبنی بر افزایش سی و پنج هزار تومان به حقوق ماهیانه پرستاران و تامین بودجه بیست میلیارد تومانی بد ین منظور و رسیدگی به سایر مطالبات پرستاران تا دهه فجر به دلیل خلف وعده ها و بی اعتمادی نسبت به مقامات دولتی و علت اینکه این افزایش حقوق تنها شامل پرستاران شاغل در مراکز درمانی بخش دولتی می گردد در تاریخ بیست دیماه برای نشان دادن عظم و اراده شان در مقابل مجلس تحصصن خواهند کرد . و هم چنین گفته شده است که در صورت عد م رسید گی دولت و کارفرمایان به خواست های پرستاران صد هزار نفر از پرستاران شاغل در بخش غیر دولتی دست به اعتصاب خواهند زد .
تامین بودجه بیست میلیارد تومانی وعده داده شده به منظور پرداخت افزایش حقوق ماهانه پرستاران به مبلغ سی و پنج هزار تومان، افزایش حقوق برابر برای پرستاران شاغل در بخشهای خصوصی و دولتی، کاهش ساعت کار پرستاران بطور اعم و کاهش ساعت کار ماهیانه پرستاران شاغل در مراکز درمانی خصوصی که در حال حاضر ماهانه حد ود پنجاه ساعت بیشتر از پرستاران بخش دولتی کار می کنند، استخدام پرستاران به منظور کاهش فشار ناشی از کمبود پرستا ر در مراکز درمانی بر پرستاران شاغل، اجرای طبقه بندی مشاغل سخت، زیان آ ور تلقی شدن شغل پرستاری، توقف جایگزینی نیرو های غیر متخصص در مراکز درمانی و بهداشتی بجای نیروهای متخصص، نبود امنیت شغلی مخالفت با خصوصی سازی درمان و موسسات درمانی و بهداشتی، بخشهایی از خواسته هایی هستند که در جریان اعتراضات پرستاران طرح و مطالبه شده اند .
کمیسیون کارگری سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت، ضمن اعلام همبستگی با پرستاران معترض از مطالبات حق طلبانه و از مبارزات آنها و سازمان های پرستاران برای تحقق این مطالبات در همه حال حمایت و برای آنها آرزوی پیروزی می کند .

کمیسیون کارگری سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت
۱٨ دی ماه ۱٣٨٣