اطلاعيه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

ما همراه با "مادر فروغ"، مادران و خانواده‌های زندانيان سياسی اعدام شده دهه 60
خواهان آزادی سهيل آصفی و ديگر روزنامه‌نگاران و فعالين اجتماعی هستيم!* جمهوری اسلامی می‌خواهد وضعيت دهه سياه را به کشور باز گرداند. در چنين شرايطی بايد همراه با مادران و خانواده‌های اعدامی در مقابل موج سرکوب ايستاد و اجازه نداد که سران رژيم فضای دهه 60 را بر کشور حاکم گردانند و نيروهای آزادی‌خواه را به بند کشيده و به جوخه‌های اعدام سپارند. ما هم‌زبان با "مادر فروغ" و مادران و خانواده‌های زندانيان سياسی اعدام شده دهه 60 خواستار آزادی سهيل آصفی و ديگر روزنامه نگاران و فعالين اجتماعی هستيم.

"مادر فروغ" (مادر انوشيروان لطفی) به نمايندگی از طرف جمعی از مادران و خانواده های زندانيان سياسی اعدام شده دهه 60، طی بيانيه ای خواستار آزادی سهيل آصفی و ديگر روزنامه نگاران و فعالين اجتماعی شده است."مادر فروغ" و خانواده های زندانيان سياسی که داغدار اعدام عزيزان خود در طی سالهای سياه 1360 تا 1367 هستند، درد و رنج انسانهائی را که بازداشت و در سياهچالهای رژيم به زير تازيانه کشيده ميشوند، با تمام وجود احساس ميکنند.

سهيل آصفی که همواره يار و همدرد خانواده زندانيان سياسی بوده، روز شنبه 13 مرداد ماه به شعبه دوم بازپرسی ويژه امنيت احضار و و در آن محل بازداشت گرديد. قبلا مامورين رژيم تمام نوشته ها، وسائل شخصی و کاميتوتر او را در يورش به خانه او، با خود برده بودند. سهيل آصفی روزنامه نگار و فعال اجتماعی است و با انجام مصاحبه و تحرير مقالات بکار اطلاع رسانی می پرداخت.
با موج سرکوبی که از چند ماه قبل در ابعاد وسيع راه افتاده است، فعالين جنبش دانشجوئی، زنان و کارگری بازداشت و روانه زندانها ميشوند، روزنامه ها، نشريات و خبرگزاريهای غيروابسته به جريان حاکم تعطيل ميگردند، فعالين زن بزندانهای سنگين محکوم و حوزه های عمومی به کنترل نيروهای انتظامی در ميآيد و دهها تن در ملا عام بدار کشيده ميشوند.

جمهوری اسلامی ميخواهد وضعيت دهه سياه را بکشور باز گرداند. در چنين شرايطی بايد همراه با مادران و خانواده های اعدامی در مقابل موج سرکوب ايستاد و اجازه نداد که سران رژيم فضای دهه 60 را بر کشور حاکم گردانند و نيروهای آزاديخواه را به بند کشيده و به جوخه های اعدام سپارند. ما هم زبان با "مادر فروغ" و مادران و خانواده های زندانيان سياسی اعدام شده دهه 60 خواستار آزادی سهيل آصفی و ديگر روزنامه نگاران و فعالين اجتماعی هستيم.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
18 مرداد ماه 1386