اطلاعيه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

دانشجويان بازداشتی را آزاد کنيد!


صبح امروز تمام اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت بازداشت شدند. شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت طی بيانيه ای با عنوان:" برخاسته ایم تا بانگ بیدارباش سردهیم!" اعلام کرده بود در گراميداشت روز 18 تير و در اعتراض به وضعيت دانشگاههای کشور و بازداشت 8 تن از دانشجويان دانشگاه امير کبير که دو ماه است در زندان بسر می برند، در جلو درب اين دانشگاه متحصن خواهد شد.
ساعت 7.30 امروز نيروهای انتظامی و لباس شخصی به تحصن اعضای شورای مرکزی اين دفتر که از 6 صبح آغاز شده بود، حمله کرده و آنها را بازداشت نمودند. محمد هاشمی، علی نیکونسبتی، مهدی عربشاهی، بهاره هدایت، حنیف یزدانی و علی وفقی اعضای بازداشت شده شورای مرکزی تحکیم هستند.
بازداشت اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت نشان ميدهد که سردمداران رژيم، تحصن چند تن از دانشجويان را هم نميتوانند تحمل کنند و با دستگيری آنها و برنامه هائی را که در دانشگاههای کشور پياده ميکنند، ميخواهند جنبش دانشجوئی را که قلب تپنده جنبش دمکراتيک کشور ما است، خاموش سازند. اما دانشگاه زنده است و جمهوری اسلامی قادر نخواهد شد که "فرياد آزادی، عدالت، دمکراسی و حقوق بشر" را در دانشگاههای کشور خفه سازد.
ما همصدا با تمام نيروهای آزاديخواه کشور نسبت به ايجاد فضای اختناق و پادگانی در دانشگاههای کشور و بازداشت فعالين دانشجوئی معترضيم و خواهان آزادی تمام دانشجويان در بند و تامين مطالبات بحق آنها هستيم.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
18 تير 1386