نامه شادباش به مردم عراق و آقای جلال طالبانیاز: هيئت سياسی – اجرايی سازمان فداييان خلق ايران ( اکثريت )
به: رئيس جمهور محترم عراق آقای جلال طالباني

جناب آقای جلال طالباني!
با درودهای دوستانه، به نام هيئت سياسی – اجرايی سازمان فداييان خلق ايران ( اکثريت )، گزينش شما از سوی مجمع ملی عراق به رياست جمهوری کشورتان را صميمانه به مردم عراق، خلق کُرد عراق و شخص شما تبريک می گويم و اين واقعه سياسی را نويدبخش استقرار حاکميت مبتنی بر تفاهم ملی و دموکراسی در عراق تلقی می کنم.
شکل‌گيری نهادهای قدرت در عراق از طريق انتخابات، اين اميد را تقويت می کند که روند انتقال قدرت به مردم اين کشور، شتاب بگيرد و مردم عراق در شکل دموکراتيک، حاکم بر سرنوشت خود شوند. بر بستر گشايش افق‌های اميدآفرين در حيات سياسی کشور عراق، آنچه که اکنون می تواند تکميل‌کننده روند ضرور فروپاشی سيستم ديکتاتوری پيشين در کشور شما باشد، شکل‌گيری وحدت ملی در چارچوب يک عراق فدرال و دموکراتيک است. انتخاب شما که از سمبل‌های ديرينه مبارزه خلق کُرد عراق برای ايجاد يک عراق عاری از ستم ملی می باشيد، بمثابه رئيس جمهور کل عراق، در واقع تجلی آن اراده ملی و آن توافق عمومی در کشور شما است که می خواهد صلح، دموکراسی و وحدت ملی جايگزين سه دهه سرکوب خشن رژيم صدام حسين و دو سال و اندی اشغال نظامی عراق باشد.

جناب آقای طالباني!
صميمانه آرزو می کنم که شما و ديگر مسئولان حکومت منتخب عراق در مسئوليت سنگينی که برعهده داريد، پيروزمندانه نقش تاريخی خود را ايفاء کنيد و روند تدوين قانون اساسی نوين در عراق، با نتيجه تضمين توافق ملي، تثبيت دموکراسي، صلح و آزادی در عراق به فرجام برسد.

با احترام
مسئول هيئت سياسی – اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
بهزاد کريمي
٧ آوريل ٢٠٠٥