اعلامیه کمیسیون کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

از کارزار جهانی همبستگی با کارگران ایران در 6 مارس حمایت می‌کنیم!


در طول دو سال گذشته کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه های کارگری "ای یو تی سی" و اتحادیه جهانی کارگران حمل و نقل "آی تی اف" از مبارزه و فعالیت کارگران ایران برای دست یافتن به حقوق سندیکایی شان، به خصوص از سندیکای شرکت واحد، به طور پیگیرانه حمایت کرده اند. این اتحادیه ها توانسته اند ضمن انعکاس تلاش ها و مبارزات کارگران ایران، همبستگی و حمایت بسیاری از کارگران جهان با کارگران ایران در این مبارزه را که در شرایط بسیار سخت و پلیسی حاکم بر کشور صورت می گیرد، جلب نمایند. 
این تلاش ها و حمایت ها هم چنان تاکنون ادامه دارد و در مقاومت ، تداوم و گسترش مبارزات کارگران ایران در مقابل سرکوب حکومت و کارفرمایان و خلاصی عده ای از رهبران و فعالین سندیکایی از زندان و شکنجه موثر بوده و عزم کارگران برای سازمان یابی و تشکیل سندیکاهای مستقل را نیز محکم تر کرده است.
در ادامه این تلاش ها، کارزار تازه ای تحت عنوان روز همبستگی با کارگران ایران در روز شش مارس از طرف این دو اتحادیه قرار است در نودو یک کشور جهان برگزار گردد، که آزادی کارگران زندانی، به خصوص منصور اسالو و محمود صالحی و رعایت حقوق سندیکایی کارگران ایران ، اهداف اصلی این کارزار هستند. 
ما ضمن ارج گذاردن به کلیه اقداماتی که از جانب اتحادیه ها و نهاد های کارگری و حقوق بشری در حمایت از مبارزات حق طلبانه کارگران ایران و حقوق سندیکایی و اجتماعی آنان صورت می گیرد، از کارزار جهانی شش مارس حمایت و در آن شرکت می کنیم؛ زیرا اعتقاد داریم که این تلاش ها و اعتراضات اگر با مبارزات کارگران ایران برای آزادی رهبران سندیکایی و کسب حقوق سندیکایی هماهنگ و همراه گردند و مورد حمایت جدی و گسترده قرار گیرند، حتماً ثمربخش خواهند بود. ما هم چنین از تشدید سرکوبها، شلاق زدن ها ،دستگیری ها، دست و پا بریدن ها و سایر اشکال غیر انسانی مجازات ،شکنجه و سرکوب را که در ماه های اخیر و در آستانه انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی به طور بی سابقه ای افزایش یافته و کارگران نیز از آماج اصلی این سرکوب ها هستند ، محکوم کرده، خواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی و اجتماعی ، بالاخص منصور اسالو و محمود صالحی و رعایت حقوق سندیکایی کارگران و حقوق تمام گروه های اجتماعی مطابق با موازین جهانی حقوق بشر هستیم. 

زنده باد همبستگی کارگران و مزد بگیران ایران
زنده باد همبستگی بین‌المللی کارگران جهان

کمیسیون کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
5 مارس 2008، 17اسفند 1386