پيام تسليت به خانواده وبستگان پوران بازرگان

با کمال تاسف و تاثر عميق از درگذشت پوران بازرگان باخبر شديم. زن مبارزى که نزديک به پنج دهه در دفاع از حقوق کارگران و زنان ايران عليه ديکتاتورى شاه و استبداد جمهورى اسلامى مبارزه کرد و سرانجام بعد از يک عمر تلاش و جانفشانى بي‌دريغ در راه آرمان‌هاى انسانى، با آرزوى ايجاد ايرانى آباد، آزاد و سوسياليستى نقاب در چهره خاک کشيد و از ميان ما رفت.
هيات سياسى اجرائى سازمان فدائيان خلق ايران در گذشت پوران بازرگان را به خانواده، بستگان و همه مبارزان آزاديخواه کشور وبه رفيق تراب حق‌شناس تسليت مي‌گويد و خود را در اندوه فقدان آن زنده‌ياد شريک مي‌داند.

هيات سياسى-اجرائى فدائيان خلق ايران - اکثريت
پنجشنبه ١۷ اسفند ٨۵