پيام گروه کار زنان سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

به شانزدهمين کنفرانس بین المللی بنياد پژوهش های زنان ايران (وین- اتريش)

خانم ها، آقايان، دوستان گرامی!

ما گروه کار زنان سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) به شما مبارزان آزاده ی ايرانی درود می فرستيم.
ما تلاش و پايداری شما را در روند دشوار مبارزه برای دموکراسی و دستيابی به حقوق برابر زنان ايرانی ارج می نهيم و با شما در امر مبارزه برای رفع تبعيض عليه زنان و تحقق امر برابری جنسيتی در همه ی عرصه ها، پشتيبانی از طرح پيوستن ايران به کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان، اجرای مفاد اعلامیه حذف خشونت عليه زنان، اعتراض به نقض حقوق زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی و کوشش در جهت دست يابی به مطالبات و حقوق مدنی برابردر کشورمان در تمام عرصه‌های حیات اجتماعی، همگام و هم راهيم.
ما نيز عميقا بر اين باوريم که بدون تثبيت و تضمين حقوق برابر و انسانی برای زنان رسيدن به دموکراسی، صلح و توسعه امری ناممکن است و بی شک ارتقاء سطح فرهنگ و آگاهی عمومی مردم کشورمان هم یکی از راه های مبارزه با تبعيض جنسی در جهت رسيدن به برابری است.
ما از همه نهادهای اجتماعی که به گونه ای در این راستا حرکت می کنند و از گسترش و تلاش تشکل های مستقل زنان که بی شک به سود تامين حقوق زنان و گسترش دموکراسی است، پشتيبانی می کنيم.
دست همه ی ياران گرانقدر و کوشنده ی اين راه دشوار را به گرمی می فشاريم.

با آرزوی بهروزی و شادکامی برای شما
گروه کار زنان سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
١٧ تير ١٣٨٤
٨ جولای ٢٠٠٥